6 Temmuz 2021 Salı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 6 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre;

“MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.”

Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210706-4.htm

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 6 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe  göre;

“MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci ve 14 üncü maddesinin altıncı fıkralarında yer alan “ondan” ibareleri ile geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10’dan” ibaresi “50’den” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün başlığında yer alan “10’DAN” ibaresi “50’DEN” olarak değiştirilmiştir.”

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 6 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre;

"MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır."

19 Nisan 2021 Pazartesi

Elektrikte Güvenliğin Sağlanması Enerjisiz Çalışma Konulu Makale

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 47. Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu adına Komisyon Başkanı Aydın Keçeci, elektrikle çalışma modellerinden “Enerjisiz Çalışma (Dead Working)” alanındaki standart ve kurallar hakkında bilgi veren makalesi linki: 

https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=13433721 Mart 2021 Pazar

Mesleki Yeterlilik Kurumu - Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler

Mesleki Yeterlilik Kurumunun internet sitesinin; https://www.myk.gov.tr/

sağ kısımda Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler yer almaktadır. 

Linki: https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

21 Mart 2021 tarihi itibariyle 143 meslekte mesleki yeterlilik zorunluluğu vardır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda Yapılan Bazı Değişikliklere göre;

Ek Madde 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/74 md.) (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.