16 Kasım 2020 Pazartesi

Acil Durum Planı neden hazırlanır?

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre,

“Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

MADDE 11 (1) İşveren;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.”

 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre;

“Dokümantasyon

MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

ç) Belirlenen acil durumlar.

d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

(2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.”

Linki: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18493&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

17 Eylül 2020 Perşembe

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü COVID-19 Web Sitesi

İşyerlerinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan web sitesi;

https://ailevecalisma.gov.tr/covid19

29 Temmuz 2020 Çarşamba

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için dördüncü erteleme

 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7252 sayılı Kanun ile;

"MADDE 10 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir."

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam zorunluluğu 31.12.2023'e ertelendi. Aynı madde ile çok tehlikeli sınıfta, 31.12.2023 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları görevlendirilebilmekte ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilmektedir.


9 Mayıs 2020 Cumartesi

AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri

Makine Mühendisleri Odası Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 11 Mayıs tarihinde bazı bölümleri hariç açılacak olan AVM’lerde alınması gereken önlemler üzerine bir basın açıklaması yaptı.
AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri linktedir:

27 Nisan 2020 Pazartesi

10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetlerinin desteklenmesi teşviki

30 Nisan 2020 (son gün) tarihine kadar 10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri Ocak, Şubat ve Mart ayları için İSG destek teşvikine başvurulabilir.

İSG Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşviki İçin Yapılacaklar:
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan az çalışanı olan İşverenler başvurabilir.
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının sonuna kadar başvuru yapılmalıdır.

Destek ödemelerine ilişkin başvurular:
Ocak, Şubat ve Mart ayları için Nisan ayının,
Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Temmuz ayının,
Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Ekim ayının,
Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılır.

Gereken evraklar; 
Ek 1, 
Ek 2, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Keseceğiniz Fatura (Hitit Vergi Dairesi, 7750409379 Vergi No - Fatura Açık Kesilecek, Kaşe Üstte Olacak), örnek fatura verilmiştir, miktar yerine 30 gün SGK'sı olan kaç çalışan var ise o rakam yazılmalıdır. 
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

Evrakların kaşe ve imzaları tamamlanacak, hazırlanan evraklar ilgili SGK Müdürlüğünüze teslim edelecek.

Brüt asgari ücret 2.943 x % 1,6 = 47,08+KDV (30 Gün SGK primi yatırılan bir çalışan için alınacak aylık rakamdır.)
Sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4’ü, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6’sı işverene ödenmektedir. 
Brüt asgari ücret rakamları değiştikçe destek rakamı değişir.

Ek 1 - https://drive.google.com/open?id=1MgDYWdjPwQaHfyHbpGqWP5bse1wwsgz3
Ek 2 - https://drive.google.com/open?id=1BUC_tNXZ5N6M_JbNfuFQ_mG8N3F8abEE
Örnek Fatura (Fatura 30 Gün SGK primi yatırılan çalışan sayınıza göre kesilecek) - https://drive.google.com/open?id=1OzydwHLEjjdI7cnBmNjwfbmuf-yBnYr8
Örnek Ekler - https://drive.google.com/open?id=1yAmvYnJZRKKc6hZ2s0vzkkruHMqW_Y2P