22 Ekim 2013 Salı

Çalışan Temsilcisi Görev Tanımı Örneği

1. ORGANİZASYONDAKİ ÜNVANI : Çalışan Temsilcisi

2. BAĞLI BİRİMLER : Bağlantılı olarak çalışılması gereken tüm birimler.

3. NİTELİKLERİ : En  az ortaokul veya dengi okul mezunu olmak, 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

4. OLMADIĞINDA VEKALET EDECEK OLAN BİRİM/UNVAN: Vekalet listesinde açıklanmıştır.

5. SEÇİMİ:
5.1 Çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilân edilir.
5.2 Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilân edilir.
5.3 Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı gizli oylamayla yapılır.
5.4 En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir.
5.5 Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir.
5.6 Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.
5.7 Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutanağın işveren veya vekili ve seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur. Tutanaklar ile oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanır.

6. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
6.1 Çalışan temsilcisi iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir.
6.2 Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.
6.3 Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz.
6.4 Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
6.5 Risk değerlendirme ekibinde yer almak, ekibin verdiği görevleri yapmak.
6.6 Çalışmalarını Kuruluşun politikaları ve hedefleri doğrultusunda yürütmekle yükümlüdür.

1 yorum :