Çeşitli Tanımlar ve Bilgiler

Çeşitli Tanımlar: 

Anksiyete: Huzursuzluk.
Asfiksant (ingilizce asphyxiant): Boğucu
Bipolar Bozukluk: Manik depresif durumu.
Bucurgat: Vinç.
CAS: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.
Depresyon: Karamsarlık.
Elleçleme: Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması.
Enterüptör: Elektrik devresini kesen tertibat.
Entomoloji: Böcek bilimi.
Etmen: Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
Etken: Etki eden şey, faktör
Fümigant: Fümigasyonda kullanılan, zararlı organizmalara gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz formunda pestisitleri
Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemi
Halon Gazı: Yangın söndürmek amacı ile kullanılan kimyasal madde. Halonlar, yangın söndürmek ve patlamaları önlemek için kullanılmış düşük toksikligi olan dayanıklı maddelerdir. Ancak halon gazlarının ozon tabakasına verdiği zararlar nedeniyle Montreal Protokolü ile bu gazların bulundurulması yasaklanmıştır.
İkale: İşveren ve işçinin karşılıklı anlaşmalarıyla iş sözleşmesini sona erdirmelerine "ikale" (bozma sözleşmesi) denir.
Karoshi: Aşırı çalışma sonucu ölüm (ani tükenme sendromuna örnektir).
Konglomera: Yığışım, çakıl kayaç.
Lüks: Lüks, ışınların yönüne dik bir yüzeydeki bir metrekarelik alan başına düşen Lümen miktarıdır.
Mezkûr: Adı geçen, anılan, sözü edilen.
Mezotelyoma: Genellikle asbest ve erionit denilen maddelere uzun yıllar maruz kalmış olan kişilerde ortaya çıkan akciğer zarının (plevra) kötü huylu tümörleridir.
Muvazaa: Danışık, danışıklık
Mülga: Eskimiş, varlığı kaldırılan, kapatılan.
Normatif: Emredici değerler ve davranış standartları. (Bir şeyin ne olduğu ile değil de nasıl olması gerektiği ile ilgilidir.)
Normatiflik: Yasaklama içerme.
mg/m3: 200C sıcaklıkta ve 101,3 kPa (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.
Portör: Portör bulaşıcı hastalıklara neden olan etmenleri taşıyarak onları başkalarına bulaştıran, buna karşılık kendileri çoğu zaman sağlıklı durumda kalan insanlar anlamına gelmektedir.
Somatoform: Kişinin kendini olmadığı halde fiziksel olarak rahatsız görmesi.
Tahkimat: Maden yatağında açılan bir kanalın çökmesini önlemek amacıyla sağlamlaştırma.
Toksikoloji (zehirbilim): Kimyasallar ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimleri zararlı sonuçları yönünden inceleyen, kimyasalların zararsızlık limitlerini belirleyen bilimdalıdır.
Toksisite: Zehirlilik, zehirleme yeteneği, zehir etkisi gösterme derecesi.
Yönerge: Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif.

Not: Tanımlarda öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Türk Dil Kurumu'nun Sözlüğü kullanılmaktadır. Burada anlamı yoksa internette yer alan anlamlara başvurulmaktadır.