25 Nisan 2014 Cuma

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildiriminin Ertelenmesi

Bilindiği üzere 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre;

"Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.
a) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.
1) Adı ve soyadı.
2) T.C. kimlik numarası.
3) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.
4) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası.
5) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı.
(2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.
(3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
(4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
(5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.
(6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 13 üncü maddesi yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer."

maddeleri ile ilgili,
16 ıncı maddesi gereği 25.04.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi” başlıklı 13 üncü maddesi bağlamında hazırlanmaya başlanan kayıt sistemi, yargı süreci sebebiyle tamamlanamamış olup, ilgili maddenin yürürlüğe giriş süresinin ertelenmesi için Yönetmelik değişikliği çalışması yapılmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi periyodik iş ekipmanlarında periyodik kontrol yapacaklarda kayıt zorunluluğu aranmayacak olup, erteleme süresince periyodik kontrol raporlarında da kayıt numarasına yer verilmesine gerek yoktur.
Kaynak: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=is_ekipmanlarinda_periyodik_kontrol

Yönetmelik değişikliği ile “Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi” 25.04.2016'da yürürlülüğe girecektir.

Daha önce düzenlenmiş olan periyodik kontrol raporları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan periyodik kontrol raporları süresince geçerlidir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-2/5/2014-28988)(1) üç yıl boyunca periyodik kontrol raporunda kayıt numarası aranmaz.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 13 üncü maddesi yayımı tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-2/5/2014-28988)(1) üç yıl sonra,...
Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18318&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder