Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Temmuz 2017 Cuma

Çalışma İzin Prosedürü / İş İzin Sistemi

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin 9. İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri maddesine göre;
"4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek." İş Güvenliği Uzmanının görevleri arasındadır.

İş İzin Sistemi: İşyerindeki potansiyel olarak tehlikeli olan rutin ve/veya rutin olmayan faaliyetlerin güvenli olarak yapılması için oluşturulan prosedürdür (yöntemdir).

1- İş İznine Tabi Faaliyetlerin Tanımlanması;
Her iş yerinin kendine özgü riskleri vardır. Bir işyeri için çok tehlikeli olabilen bir faaliyet, bir başka işyeri için tehlike oluşturmayabilir. Bu nedenle her işyerinde iş iznine tabi faaliyetlerin tanımlanması gereklidir.
Genel bir bakış ile iş iznine tabi olabilecek faaliyetlere tanımlama yapacak olursak;
-Yüksekte yapılacak çalışmalar,
-Kapalı alanda yapılacak çalışmalar,
-Sınırlı hacimlere erişim,
-Kazı işleri,
-Sıcak çalışma (açık alev kullanımı, kaynak faaliyeti, alevlenebilir yerlerde kıvılcım veya ısı çıkaran ekipmanlarla çalışma vb.)
-Patlayıcı kullanımı,
-Patlayıcı ortamlarda yapılan işler,
-Basınçlı kaplarla yapılan işler,
-Basınçlı ortamda yapılan işler,
-Tehlikeli maddelerle veya kimyasallarla yapılan işler,
-Elektrik bakım işleri,
-Mekanik bakım işleri.
Bu işlere işyerinde yapılacak işlere göre, daha farklı işlerde dahil edilebilir.

2- İş İznine Tabi Faaliyetlerin Tanımlanması Planlanması;
İşyerinde yapılacak faaliyet iş iznine tabi ise ya da iş iznine tabi olduğu kararlaştırılırsa;
-Yapılacak işin tanımlanması,
-Yapılacak mahalin kontrolü ve tanımlanması,
-Tehlikelerin tanımlanması,
-Alınması gereken güvenlik önlemlerinin belirlenmesi,
-Kullanıcak koruyucu ekipmanların belirlenmesi,
-Çalışanlara sözlü ve yazılı bilgi verilmesi,
-Sorumlulukların belirlenmesi.

3-İş İznine Tabi Faaliyetin Gerçekleştirilmesi;
İş iznine tabi faaliyetler için işyerinin koşullarına göre uygun formlar hazırlanır. Faaliyetin gerçekleştirilmesinde adımlar:
-Ön inceleme ve hazırlık,
-İş izin formunun tebliği,
-Sistemin durudurulması gerekiyorsa durdurulması,
-İşin gerçekleştirilmesi, gerekirse bu esnada gözlemlenmesi,
-İşin doğruluğunun kontrolü,
-İş izin formunun kapatılması.
-Gerekiyorsa (sistem durdurulmuşsa) yeniden devreye alma.


Örnek iş izin formu linktedir: 

Özel tehlikelere özel önem verilmesi için, spesifik faaliyetlere farklı iş izin formları hazırlanmalıdır.

4 Temmuz 2017 Salı

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı


İş kazaları ve hastalıklarının yükü hem işverenler ve daha geniş ekonomi için önemlidir, bu da erken emeklilik nedeniyle kayıplara, personel yetersizliğine ve yükselen sigorta primine neden olur. Bu sorunun üstesinden gelmek için ISO, yeni bir standart olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi – Şartlar standardını geliştiriyor. Bütün dünyada kuruluşların; çalışanların güvenliğini artırmak, işyeri risklerini azaltmak ve daha iyi, daha güvenli çalışma koşulları oluşturmak için bir çerçeve sağlayarak bu yükü azaltmalarına yardımcı olacak gereklilikler getiriyor.

Standart şu anda iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan bir komite tarafından geliştiriliyor ve ISO 14001 ve ISO 9001’e benzer diğer genel yönetim sistemleri yaklaşımlarını takip edecek. Bu alandaki diğer uluslararası standartları OHSAS 18001 gibi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO-OSH Rehberi, çeşitli ulusal standartlar ve ILO'nun uluslararası çalışma standartları ve kongreleri göz önüne alacak.

1 Temmuz 2017 Cumartesi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda Değişiklik ve Erteleme

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç, Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecek.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri; 50'dan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla,  işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilecek.
1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 85. maddesine göre;
MADDE 85 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701-21.htm

29 Haziran 2017 Perşembe

16 Haziran 2017 Cuma

Ulusal E.S.E. (Aktif) Paratoner Standardı TS 13709

TS 622 standardı 04.12.1990 tarihinde kabul edilmiş ve 05.06.2007 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan bu standartta bahsi geçen radyoaktif paratonerlerin ithalatı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından durdurulmuş, daha sonra genelge ile kullanımı yasaklanmış, mevcut olanların ise sökülerek kuruma teslimi talep edilmiştir.

Radyoaktif paratonerlerin yasaklanmasıyla, bu paratonerlerin yerini E.S.E. (Aktif) Paratonerler almıştır. Radyoaktif isminden radyo kısmının atılmasıyla türetilen aktif paratonerlerin etkinliği EN, HD, IEC gibi uluslararası standart kuruluşları tarafından kabul edilmemiştir. E.S.E. (Aktif) Paratonerlerin Fransa’nın da bulunduğu birkaç ülkenin ulusal standardında yeri olmakla birlikte, uluslararası hiçbir standartta yer almamaktadır. TS EN 62305 standartları yıldırımdan korunma konusunda uluslararası standarttır. Bu standartlarda aktif paratonerler yer almaz.
TS 13709 ile 30 Haziran 2007 tarihinde 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan: "Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ"in, Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi yedinci bölümünde yer verdiği "Aktif Paratonerler", 27.05.2016 tarihinde ulusal bir standarda kavuşmuş oldu.

TS 13709 Yıldırımdan korunma- Aktif paratonerler
Kabul Tarihi: 27.05.2016
Kapsamı: Bu Standard, doğrudan yıldırım darbesine karşı tesisleri ve açık alanları korumak için sağlanan erken akım yayan yıldırımdan korunma sistemlerinde kullanılan aktif paratonerleri kapsar.
Yararlanılan Kaynak: NF C 17-102:2011, UNE 21186:2011

Mesleki Yeterlilik Sınavında Başarılı Olanların Masraf ve Ücretleri

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna göre;
“EK MADDE 3 – Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

14 Haziran 2017 Çarşamba

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

14  Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18) 'in bazı maddelerine göre;
- Asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca, yapının/binanın özelliğine, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde trafik hesabı yaptırılır.
Trafik hesabı yaptırıldıktan sonra Yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile asansör monte eden arasında proje ve montaj sözleşmesi yapılır.
- Avan proje, yapılan trafik hesabı neticesinde belirlenen asansör sayısına göre, her bir asansör için asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. İlgili mevzuat ve uyumlaştırılmış standart/standartlar avan projede belirtilir.
Yapı/bina tasarımının ruhsat makamı tarafından onayı ile birlikte asansör uygulama projesi bina yaptırıcısı ile sözleşme imzalamış olan asansör monte eden tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.
- Avan ve/veya asansör uygulama projelerini hazırlayacak olan yetkili mühendisler, Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile bu gerekleri destekleyen ilgili uyumlaştırılmış standart gerekliliklerini ve diğer ulusal mevzuat gerekliliklerini esas alır.
- İlgili ruhsat makamı tarafından 1/9/2017 tarihinden sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri aranır.
Tebliğin tümü için;

13 Haziran 2017 Salı

SF6 (Sülfür Hekzaflorür) Gazı Riskleri

Elektrik sektöründe gerilim hatlarında oluşabilecek olan elektrik arklarının kesilmesini sağlamak amacıyla kullanılabildiği gibi, plazmalarda besleyici gaz olarak, magnezyum ve alüminyum dökümlerde koruyucu gaz olarak kullanımına sıkça rastlanır. SF6 gaz karışımları ses absorbsiyonunu arttırarak, cam sanayinde izolasyon amaçlı kullanıldığı gibi, medikal alanda göz ve kulak hastalıklarının teşhisinde yararlanılan ultrasonik testlerde de kullanılabilir.

Solunduklarında ciğerlerin diplerine yerleştiklerinden dolayı çıkarılması zordur ve kalıcı solunum zorluğu meydana gelebilir.
SF6 gazıyla yapılan bakım ve onarım çalışmalarında klasik tip gaz maskesi nefes almayı daha da zorlaştırabileceği için bunun yerine dışarıdan oksijen tüplü destekli gaz maskesi kullanılmalıdır.  

Kokusuz, renksiz, parlayıcı olmayan sıvılaştırılmış gazdır. Basit boğucudur. Bu ürün oksijen içermez ve kapalı alanda tahliye olursa, boğulmaya neden olabilir. 

Ortamdaki oksijen seviyelerini %19.5’in üzerinde olmasını sağlayın. 204°C’nin üstündeki sıcaklıklarda toksik florür bileşenlerine ayrışır. 50°C’nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.
Göze etkileri: Ürün ile temas doku donmasına neden olabilir.
Cilde etkileri: Hızla buharlaşan sıvı ile temas soğuk yanığına neden olabilir. Soğuk yanığı etkileri cilt renginin gri veya beyaza dönüşmesi ve ciltte su toplaması meydana gelmesidir.
Yutma etkileri: Mideye gitme olasılığı düşüktür. Sıvı ile temas doku donmasına neden olur.
Solunuma etkileri: Ürün zehirleyici etkisi olmayan boğucu bir gazdır. Boğucu gazların neden olduğu oksijen yetersizliğinin etkileri şunlardır:  Hızlı solunum, idrakte azalma, adale koordinasyonunda bozukluk, yanlış karar verme, tüm algılamalarda azalma, duygusal dengesizlik ve yorgunluk.
Boğulma etkisi ilerledikçe, mide bulantısı ve kusma, yere yıkılma ve bilinç kaybı olabilir ve daha sonra kasılma, koma ve ölümle sonuçlanabilir.
Gebelik sırasında oksijen yetersizliği insanlarda ve deney hayvanlarında anormal gelişmelere neden olmuştur.

10 Haziran 2017 Cumartesi

Basınçlı Havadaki Riskler

5 psi ve üstü basınçtaki hava ağız içine üflenirse akciğerlerde veya midede rüptür(yırtık) oluşabilir.
12 psi'den yüksek basınç göz kaybına sebep olabilir.
40 psi, 10 cm uzaklıktaki kulak tamburunu dışarı atabilir ve muhtemelen beyin hasarına neden olabilir.
Basınçlı hava küçük yaralardan kan dolaşımına girip, beyine veya kalbe doğru yol alırsa, ölümcül hava embolizmasına sebep olabilir. 


Giysilerinizdeki tozları temizlemek için kesinlikle yüksek basınçlı hava kullanmayın. Temizlik için sadece 30 psi veya daha düşük bir basınç kullanılmalıdır. Temizlik sırasında mutlaka koruyucu gözlük kullanın. 


Genel hususlar:
Kompresörü iyi durumda tutun. Bakımlarını ve periyodik kontrollerini yaptırın.
Tank basıncının üreticinin tavsiye ettiği limiti aşmadığından emin olun.
Hortumları kontrol edin. Hasar görmüş hortumlar hava sızıntısına veya patlamaya neden olabilir. 
Hortumları sıcaktan ve güneş ışığından uzakta saklayın. Çatlak veya kırık bir hortum ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
Doğru püskürtme uçlarını kullanınız, bu sayede tabanca basıncını 30 psi'nin altında tutabiliriz. 
Kapama vanası kolayca ulaşılabilecek bir konumda olmalıdır.

8 Haziran 2017 Perşembe

Elektrik Panosu Levha Örneği

İşyerlerinde ve fabrikalardaki elektrik panoları için örnek işaretleme:

Elektrik Tehlikesi
Yetkisiz Kişiler Açamaz
"Elektrik panosuna ancak yetkili elektrikçi müdahale edebilir.
Elektrikçi:.............................Tel:.......................
Elektrik panosu kapağı kapalı tutulmalıdır."

Kulak Koruyucu Kullan

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK'e göre;
Kişisel korunma
MADDE 9 – (1) Gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek riskler, 8 inci maddede belirtilen tedbirler ile önlenemiyor ise işveren;
a) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerini aştığında, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur.
b) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler.
c) Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir ve bu madde gereğince alınan kişisel korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder.
(2) İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar;
a) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.
b) İşitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilir.
c) Çalışanlar tarafından doğru kullanılır ve korunur.
ç) Çalışana tam olarak uyar.
d) Hijyenik şartların gerektirdiği durumlarda çalışana özel olarak sağlanır.
En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).
En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa].

25 Mayıs 2017 Perşembe

İşin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi

11/02/2016 tarihli değişiklikleri işlenmiş 30/03/2013 tarihli İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Yönelik Yönetmeliğe göre durdurulma kararı uygulanmış işyerinde ;
Mühürlerin geçici olarak sökülmesi
MADDE 9 – (1) İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi ile ilgili talebini dilekçeyle ilgili il müdürlüğüne iletir. Durdurma kararına sebep olan hususlar 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında ise, hayati tehlikenin giderilmesi için alınması gereken tedbirler, bu tedbirlerin alınması için yapılacak çalışmanın koordinasyonu, alınması gerekli iş ekipmanları, yapılacak çalışmaların süresi ve çalıştırılacak çalışan sayısı ve benzeri bilgilerin yer aldığı, işverenin taahhüdü ile hazırlanan bir dosya dilekçe ekinde, aynı zamanda bu dosyanın elektronik ortama aktarılmış hali il müdürlüğüne sunulur. İşverenin taahhüdü ve dilekçesi ıslak imzalı olur. Durdurma kararına sebep olan husus 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ise işyerinde yapılacak risk değerlendirmesi hakkında iş ve işlemleri belirtir bilgiler dosyaya eklenir. (Ek cümle:RG-11/2/2016-29621) Ayrıca durdurma kararına sebep olan husus 7 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında ise üretim zorlaması nedeniyle oluşan hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeler dosyaya eklenir.
(2) İlgili il müdürlüğü işverenin talebini aynı gün elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber Kurul Başkanlığına gönderir. (Ek cümle:RG-11/2/2016-29621) Ekinde birinci fıkrada belirtilen dosya ve belgeler bulunmayan başvurular ile il müdürlüğündeki dosyasında 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tutanak bulunmayan işyerlerine ilişkin başvurular işleme konulmaz ve bu durum il müdürlüğü tarafından başvuru sahibine bildirilir.
(3) Kurul Başkanlığı, işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini heyete intikal ettirir. Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde sunulan bilgiler ışığında değerlendirir ve kararını iki gün içerisinde verir. Gerektiğinde işverenden ek bilgi talep edilebilir.
(4) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare amirine ve il müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. Mülki idare amiri, kararın kendisine intikalinden itibaren 24 saat içerisinde, belirtilen şartlarda ve süreyle çalışma yapılabilmesi için (Ek ibare:RG-11/2/2016-29621) kolluk kuvvetleri marifetiyle mühürlerin geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlar ve düzenlenen tutanağın bir nüshasını işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletir.
(5) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin uygun görülmemesi halinde karar, işverene intikal ettirilmek üzere gerekçesi ile birlikte ilgili il müdürlüğüne bildirilir.
(6) Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini (Ek ibare:RG-11/2/2016-29621) kolluk kuvvetleri marifetiyle sağlar.
(7) (Ek fıkra:RG-11/2/2016-29621) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda durdurma kararının tatbik edildiği işyerlerinde verilecek geçici olarak mühürlerin sökülmesi kararı, bu maddede belirtilen hususlar doğrultusunda tutanak düzenlenmesi suretiyle uygulanır.

15 Mayıs 2017 Pazartesi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 11 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
MADDE 1 – 13/7/2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,”
“(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.”
Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170511-8.htm
Yönetmeliğin Tümü: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18581&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

28 Nisan 2017 Cuma

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Bildirimi Konulu Duyuru

İSGGM Duyurusu:
Bilindiği üzere “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24/4/2017 tarihli 30047 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerçekleştirilen değişiklikle aşağıda belirtilen hususlara ilişkin düzenlemeye gidilmiştir:
Elektronik ortamda kayıtların alınması sürecinde yeni doğacak ihtiyaçların daha etkin ve hızlı karşılanması amacıyla, kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenecektir. 
Halihazırda mevcut Yönetmelikte yer alan ve periyodik kontrol yapacak kişilere eğitim alma, periyodik kontrol yapacak kuruluşlara ise hizmet yeterliliği belgesi alma veya akredite alma zorunluluğu getirme yetkisi; Bakanlıkça çıkartılacak Tebliğ ile belirlenen iş ekipmanlarına getirilecektir. Bununla birlikte Bakanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleştirilen ortak çalışmalar kapsamında hazırlanacak kontrol listeleri, eğitim içerikleri ve benzeri çıktıların Tebliğ ile düzenlenmesine yetki alınmıştır. Bu aşamada Tebliğ yayımlanana kadar elektronik ortamda kayıt, eğitim, akreditasyon zorunluluğu bulunmayıp mevcut uygulama devam edecektir.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine atıf yapılmıştır. Asansörlerde periyodik kontrol yapan kişilerin, Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırma zorunluluğundan muaf olduğu belirtilmiştir.

24 Nisan 2017 Pazartesi

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildiriminde Düzenleme

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi maddesi değişti.
Buna göre;
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır. (Ek cümle:RG-24/4/2017-30047) Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.
a) (Mülga:RG-24/4/2017-30047)

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
Geçici kayıt numarası
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İş ekipmanları için periyodik kontrol yapacak kişilere eğitim alma yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numarası verilir. 14 üncü madde kapsamında çıkarılacak Tebliğde yer alacak iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri için belirlenen süre içerisinde eğitim alma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ilgili iş ekipmanının periyodik kontrolünü yapamaz ve rapor düzenleyemez.
Pilot uygulama
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Geçici kayıt numarası uygulaması yalnızca Bakanlıkça pilot olarak seçilen il veya illerde başlatılır. Pilot olarak seçilen il veya iller bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.
(2) Pilot uygulama süresince pilot iller dışında bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170424-3.htm
Yönetmeliğin Tümü İçin: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18318&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

11 Nisan 2017 Salı

Maden İşyerlerinde Sığınma Odaları

8 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ'e göre;
İşverenin sığınma odası kurma yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) Sığınma odalarının maden işyerlerinde kurulup kurulmayacağı ile konumlandırılması hususlarında işveren;
a) Sığınma odalarını 5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince gerçekleştirilen muhtemel acil durum senaryosunu göz önünde bulundurmak şartıyla Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Ek-3’ünün 14 üncü maddesi gereğince çalışanlarda kişisel solunum koruma cihazları bulundurarak kurar veya inşa eder.
b) Henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç, sığınma odalarını, çalışma alanlarına olan uzaklığı en fazla 700 metre olacak şekilde kurar veya inşa eder.
c) Henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç, sığınma odalarını, çalışma alanlarının temiz hava girişi sağlayan kuyu dibine veya insan naklinin gerçekleştirildiği ana ve bağlantı yolları kullanılarak yeryüzüne olan mesafesinin 700 metreyi aşması durumunda kurar veya inşa eder.
ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mesafeleri, gerçekleştirilen muhtemel acil durum senaryosuna göre gerekli görülmesi halinde azaltabilir ve sığınma odalarının sayılarını arttırabilir.
d) (b) ve (c) bentleri gereğince sığınma odalarının kurulma zorunluluğunun bulunmadığı hallerde maden işyerinde gerçekleştirilen muhtemel acil durum senaryosuna göre söz konusu sığınma odasının kurulup kurulmayacağını kararlaştırır. Sığınma odasının kurulmasına gerek görülmemesi halinde, çalışanların acil durumlarda kişisel solunum koruma cihazı ile tahliye edilebileceği hususunu sağlık ve güvenlik dokümanında belirtir.

İSG Kapsamında İlkyardımcı Bulundurulması

29.07.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği'ne göre;
İlkyardımcı bulundurulması
MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur.

Linki: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20992&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

28 Mart 2017 Salı

Kaldırma ve/veya İletme Araçlarının Periyodik Kontrolü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin Ek II'deki Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri tablosunun 1. satırında belirtilen standartlar şu şekildedir:
TS 10116; Vinçler (krenler) - Deney ve muayene yöntemleri
TS EN 280+A1; Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve deneyler
TS EN 818-6+A1; Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - bölüm 6: Zincir sapanlar - İmalatçı tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname
TS EN 1495+A2; Kaldırma platformları-Sütunlu çalışma platformları
TS EN 1709; İnsan taşımak için tasarımlanan halatlı hat tesisleri için güvenlik kuralları - İşletmeye alma öncesi muayene, bakım, işletme ile ilgili muayene ve kontroller
TS EN 12079-3; Kıyı ötesi konteynırlar ve kaldırma takımları bölüm 3:Periyodik muayene gözden geçirme ve deney
TS EN 81–3+A1; Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
TS EN 13015+A1; Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
TS ISO 9386-1; Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları
TS ISO 9386-2; Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör 
TS EN 12158-1+A1; Eşyalar için inşaat vinçleri - Bölüm 1: Ulaşılabilir platformlu vinçler
TS EN 12158-2+A1; Eşyalar için inşaat vinçleri - bölüm 2: Erişilemeyen yük taşıma tertibatlı eğimli vinçler
TS EN 12159; İnşaat asansörleri - Personel ve malzeme taşımak için - Düşey kılavuz raylı, kabinli
TS EN 12927-7; İnsan taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisleri için güvenlik kuralları - Halatlar - Bölüm 7: Muayene, tamir ve bakım
TS EN 13157+A1; Vinçler (krenler) - Güvenlik- Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
TS EN ISO 13534; Petrol ve doğal gaz sanayii - Sondaj ve üretim donanımı - Kaldırma donanımlarının muayene, bakım, tamir ve yenilemesi
TS ISO 789-2; Tarım traktörleri - Deney işlemleri - bölüm 2: Arka üç nokta askı sistemi kaldırma kapasitesi
TS ISO 3056; Kalibre edilmemiş yuvarlak çelik baklalı kaldırma zincir ve zincir sapanları, kullanım ve bakım
TS ISO 4309; Vinçler-Tel halatlar-Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları
TS ISO 7592; Kalibre edilmiş yuvarlak çelik baklalı kaldırma zincirleri-Uygun kullanım ve bakım kılavuzu 
TS ISO 9927-1; Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel
TS ISO 11662-1; Gezer vinçler-Vinç performansının deney yoluyla belirlenmesi- Bölüm 1: Devirme yükleri ve yarıçapları
TS ISO 12480-1; Vinçler-Emniyetli kullanım-Bölüm 1:Genel
TS ISO 12482; Vinçler - Vinç tasarım çalışma dönemi için İzleme
FEM 9.751; Power driven series hoist mechanisms, Safety
FEM 9.752; Series hoists mechanisms with adjustable speed electrical power drive systems – Low voltage adjustable frequency AC power drive systems
FEM 9.755; Measure for achieving safe working periods for motorized serial hoist units
FEM 9.756; Hand-operated and power driven hoists for special purposes

Tabloda bu standartlar ile ilgili şu ifade yer almaktadır:
Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.

16 Mart 2017 Perşembe

6331 sayılı Kanunda İş Kazası Tanımı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İş Kazası tanımı:
İş kazası: İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı, ifade eder.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi ile süresinde yapılmayan bildirimler sebebiyle SGK'ca uygulanan idari para cezalarının uygulanmasında ve iş kazalarının soruşturulmasında yaşanan tereddütlerle ilgili olarak 29/09/2016 tarihli 2016/21 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler konulu 2017/11 sayılı SGK Genelgesi:
http://www.alomaliye.com/2017/03/13/sgk-genelgesi-201711-is-kazasi/

Fesih Bildirim Süreleri

İş Kanunu madde 17'ye göre belirsiz süreli iş sözleşmelerinde fesih bildirim süreleri şu şekildedir:

Hizmet Süresi
Bildirim Süresi
İhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan az olan çalışma dönemi için
2 hafta
2 Haftalık Ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için
4 hafta
4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için
6 hafta
6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için
8 hafta
8 haftalık Ücret