17 Nisan 2015 Cuma

Asansör Teknik Komitesinin Görevleri

05.11.2013 tarihli Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri Ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17)’e göre;
ASTEK: Asansör teknik komitesi
Asansör teknik komitesinin görevleri
MADDE 6 – (1) ASTEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İlgili teknik mevzuat kapsamında yer alan asansör ve ekipmanlarını imal, ithal ve/veya ihraç eden sektörün, uyum süreci ile ilgili mevcut durumunu tespit etmek,
b) İlgili teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler kapsamında yer alan sektörlerden bilgi akışını sağlamak,
c) Asansör sektörüne hizmet verecek, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, muayene kuruluşu ve laboratuvar ihtiyacını tespit etmek,
ç) Asansör sektörüne hizmet veren, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, onaylanmış kuruluşların, muayene kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirmek, uygulamalara ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak,
d) Avrupa Komisyonu ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilci belirlemek,
e) Gelişmelere bağlı olarak ilgili Avrupa Birliği mevzuatında oluşacak değişiklikleri takip ederek, yapılacak uyum çalışmalarında taslak yönetmelikler hakkında görüş ve önerilerde bulunmak,
f) Gerekli hallerde, teknik düzeydeki çalışmaları gerçekleştirmek üzere çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
g) Asansör ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak,
ğ) Asansör sektörünün geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak,
h) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin çalışmaları değerlendirmek, etkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için görüş ve öneriler sunmak.
Linki: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18995&sourceXmlSearch=ASANS%C3%96R%20TEKN%C4%B0K%20KOM%C4%B0TES%C4%B0N%C4%B0N%20OLU%C5%9EUMU,%20G%C3%96REVLER%C4%B0%20VE%20%C3%87ALI%C5%9EMA%20USUL%20VE%20ESASLARINA%20DA%C4%B0R%20TEBL%C4%B0%C4%9E&MevzuatIliski=0

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder