30 Nisan 2015 Perşembe

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Bazı Maddeler Şu Şekildedir:
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrada geçen “2000” ibareleri “1000”, üçüncü fıkrada geçen “1500” ibareleri “500”, dördüncü fıkrada geçen “1000” ibareleri “250” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.”
“(6) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”
Çalışma sürelerinde geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 12 nci maddede belirlenen iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümler,  1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”
Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-5.htm

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder