29 Haziran 2015 Pazartesi

Bina Sorumlusunun Asansör İle İlgili Görevi Nedir?

24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yeni Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre;

Bina Sorumlusu Kimdir?
Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi ifade eder.

24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yeni Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde Bina Sorumlusu ile ilgili kısımlar:
 • A tipi muayene kuruluşlarının Yönetmelik esaslarına göre oluşturacağı, Asansör Kimlik Numarası etiketinin muhafaza edilmesinin sağlanması. (Madde 5.5)
 • TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansörün ilgili idareye tescil başvurusunu yapmak. (Madde 8.2)
 • Bina sorumlusu; bakım kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlar. (Madde 11.3)
 • Asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından, asansörün risk taşıdığı konusunda bilgilendirilirse, güvenli hale getirilmesini sağlamakla sorumludur. (Madde 11.4)
 • Asansör monte eden veya onun yetkili servisinin vereceği acil durumlarda kurtarma çalışması konulu eğitime katılacak kişi sayısını belirlemek (Madde 11.6)
 • Bakım sözleşmesi yapılan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin dışındaki üçüncü tarafların asansöre müdahalesine izin vermemek. (Madde 11.10)

Bina sorumlusunun yükümlülükleri
MADDE 15 - (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.
(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.
(3) Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.
(4) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

 • Asansörün periyodik kontrolünün yapılmasının sağlanması. (Madde 18.1)
 • A tipi muayene kuruluşunun tanzim ettiği periyodik kontrol raporunu muhafaza etmek. (Madde 19.14)
 • Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. (Madde 21.6)
 • Güvensiz olarak tanımlanan asansörün bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. (Madde 21.7)
 • Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. (Madde 21.8.)
 • Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. (Madde 21.10)
 • Ek-7 Bölüm A’da ki tehlikeli durumların tespitinde periyodik kontrol raporu düzenleme tarihinden itibaren en fazla kırk sekiz ay içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. (Madde 23.4)
 • Mevcut asansörün Yönetmelik kapsamında güvenlik seviyesinin arttırılmasına dair sorumluluk, bina sorumlusuna aittir. (Madde 23.8)
 • Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, A tipi muayene kuruluşuna ve bina sorumlusuna veya kat maliklerine 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır. (Madde 24.1)

Bilgi İçin: 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
Madde 6 – (Değişik: 23/1/2008-5728/68 md.)
Bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan kararlara ve düzenlemelere aykırı hareket edenlere, tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın, beşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
Ayrıca, sınai veya ticari tesiste ya da ürünlerde, bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan karar ve düzenlemelere uygunluk sağlanması için zamana ihtiyaç bulunması hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına karar verilebilir.
Ürünlerin, ikinci fıkra uyarınca verilen süre içerisinde alınan karar veya düzenlemelere uygun hâle getirilmemesi hâlinde bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.


Bina sorumlusunun asansör ile ilgili temel görevleri;
1) ASANSÖRÜN GÜVENLİ OLMASINI SAĞLAMAK: Asansör firması (asansör monte eden veya onun yetkili servisi) ile A Tipi Muayene Kuruluşunun asansör ile ilgili bildirdiği risk ve tespitlerin giderilerek, asansörün güvenli olmasını sağlamak.
2) BAKIMINI YAPTIRMAK: Aylık bakımını asansör firmasına (Asansör monte eden veya onun yetkili servisi) yaptırmak.
3) PERİYODİK KONTROLÜNÜ YAPTIRMAK: Periyodik kontrolünü ilgili Belediyenin anlaştığı A Tipi Muayene Kuruluşuna yaptırmak.
4) KURTARMA EĞİTİMİ ALDIRMAK: Asansör bakım firmasından, binada kurtarma yapabilecek belirleyeceğiniz sayıdaki kişiye kurtarma çalışması konusunda eğitim aldırmak.
5) KAYITLARI MUHAFAZA ETMEK: Bakım, periyodik kontrol, makine dairelerindeki asansör dosyası (kayıt defteri) vb. kayıtları muhafaza etmek.

4 yorum :

 1. Bir fabrikanın üretim alanında mevcut olan. yük ve insan taşıyan asansör için bina sorumlusu kimdir sizce?

  Yönetmelikte bina sorumlusu tanımı; Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya
  kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkili" şeklinde tanımlanmıştır.

  Burada tanımın ilk kısmının apartmanlar için düzenlediği gözükmektedir., İkinci kısımdaki "sorumlu yetkili" ise kamu binaları için tanımlanmıştır. Yani, özel sektördeki işveren vekilinin bina sorumlusu olduğunu dair bir tanım yapılmamıştır.

  Sizin görüşünüz nedir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,

   http://www.guvenlikkulturu.net/2015/04/asansorlerin-yllk-kontrolleri-ile.html linkini de inceleyebilirsiniz. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Anagayrimenkulde yöneticinin görevleri arasına ilave geldi:
   “l) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.”
   “Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.”

   24/04/2013 tarihli İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 2.2. maddesindeki tabloda asansörlerde geçer. Fabrika da kullanılan asansör, bir iş ekipmanıdır. İşveren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin İkinci Bölümde yer alan yükümlülükleri sağlamalıdır.

   Saygılarımla.

   Sil
  2. Merhabalar,

   Cevabınız için teşekkür ederim.
   İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca asansörlerin periyodik kontrolleri işverenlerce yaptırılmak zorunda doğrudur, ancak buradaki periyodik kontrol, yönetmeliğin ve yönetmeliğin atıf yaptığı standartlarca yapılmaktadır.

   Asansör bakım,işletme yönetmeliğine göre yapılmamaktadır. Yoksa yapılması mı lazım? Bu yönetmelikte asansörler makine mühendisi ve teknikeri tarafından periyodik kontrole tabi tutuluyorlar. Ancak asansör bakım ,işletme yönetmeliğinde ise a tipi muayene kuruluşunca periyodik kontrole tabi tutuluyorlar.

   Şimdi asıl soru şu;

   Bir fabrikayı kiralayan işveren, -kiraladığı için kat maliki de olmuyor- üretim binasından bulunan asansörünü iş ekipmanları yönetmeliğine göre bir makine mühendisine periyodik kontrolünü yaptırsa, yeterli olacak mıdır? Yani asansör bakım işletme yönetmeliğnce istenen etkiet uyguluması, a tipi muayane kuruluşu, tescil işlemi vs. gibi hükümleri yerine getirmeden, periyodik kontrolünü yaptırsa yeterli olacak mıdır?

   Kendisi ben bina sorumlusu değilim diyebilir, çünkü kendisini bina sorumlusu olduğuna dair bir tanım bulunmuyor.

   Fikrinizi merak ettim? Teşekkürler.

   Sil
 2. Merhaba,
  Çalışma yoğunluğuna bağlı olarak geç cevap yazabiliyorum.
  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 2.2. maddesindeki tablo Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine atıf yapar.
  Yüksek Lisans esnasında yapmış olduğumuz sunumda bu konu daha açıklamalı yer alıyor:
  https://drive.google.com/file/d/0BzBIvpATccLFaFZyZUs4dnVBLTg/view?usp=sharing

  YanıtlaSil