10 Haziran 2016 Cuma

İş Kazası Durumunda Açılabilecek Davalar

CEZA DAVASI
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre Hayata Karşı Suçlar şu şekildedir;

A- Öldürme Suçları
1- Öldürme Suçu
1- Kasten Öldürme Suçu
1.1 Doğrudan Kastla
1.2 Olası Kastla
İş Kazası tabiri ile kast tabiri normal şartlar altında uyuşmamaktadır. Çalışanların 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 13’e göre “Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” bulunmaktadır. İşverenin öngöremediği tehlike halinde çalışanlar bu hakkını kullanmalıdır.

2- Taksirle Öldürme Suçu (Madde 85 - 2 ila 6 yıl - birden fazla insan için 2 ila 15 yıl hapis cezası)
2.1 Bilinçsiz Taksir
2.2 Bilinçli Taksir

B- Yaralama Suçları
1- Kasten Yaralama Suçu
2- Taksirle Yaralama Suçu (Madde 89- 3 ay ila 1 yıl hapis cezası)

İş Kazalarında açılan ceza davaları;  taksir davalarıdır. “Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.” 5237 Sayılı TCK Madde 22/2

TAZMİNAT DAVALARI
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri maddesine göre;
“Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler.” 6098 Sayılı TBK Madde 50

1- Maddi Tazminat
Ölüm hâlinde:
1. Cenaze giderleri
2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.
b. Bedensel zarar
Bedensel zararlar halinde:
1. Tedavi giderleri.
2. Kazanç kaybı.
3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

2- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
İşverenin kusuru sonucunda iş kazasına uğrayan çalışanın ölümü halinde; ölen çalışanın yardımına muhtaç olan desteğinden yoksun kalanlar, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı talebinde bulunabilirler.

3- Manevi Tazminat
“Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.
Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” 6098 Sayılı TBK Madde 56SGK RÜCU DAVALARI
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre;
MADDE 21/1- İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.
MADDE 21/4- İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.
MADDE 76/4- İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri işverene tazmin ettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

Rücuya esas alınacak konular;
a) Sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği,
b) Sigortalıya bağlanan sürekli iş göremezlik geliri (bakiye ömre göre hesaplama yapılıyor),
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelir,
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği,
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği,
f) Sağlık yardımları.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder