1 Kasım 2016 Salı

Yetkilendirilmiş tüzel kişi (YTK)

3 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmeliğe göre;
"Yetkilendirilmiş tüzel kişi (YTK): Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri bu Yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiyi ifade eder."

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmeliğin 10. maddesi 18. fırkrasına göre;
"(18) İlgili yılın nisan ayından başlamak üzere YTK’lar yer altı kömür işletmelerinde üç ayda bir, diğer yer altı maden işletmelerinde ise altı ayda bir Ek-4’de yer alan raporu hazırlayarak bir örneğini ruhsat sahibi ile işletmeciye vermekle ve bir örneğini kendi bünyesinde muhafaza etmekle yükümlüdür. Aksi halde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır. Maden işletme faaliyetinde bulunulmaması durumunda raporlama yapılması zorunlu değildir."

İlk belge verme tarihi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgenin yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanması zorunluluğu 1/1/2017 tarihinde başlar. Bu tarihe kadar, Kanunun 6592 sayılı Kanundan önceki hükümleri uygulanır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder