1 Temmuz 2017 Cumartesi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda Değişiklik ve Erteleme

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç, Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecek.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri; 50'dan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla,  işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilecek.
1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 85. maddesine göre;
MADDE 85 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701-21.htm

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder