Teşvik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Teşvik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27 Nisan 2020 Pazartesi

10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetlerinin desteklenmesi teşviki

30 Nisan 2020 (son gün) tarihine kadar 10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri Ocak, Şubat ve Mart ayları için İSG destek teşvikine başvurulabilir.

İSG Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşviki İçin Yapılacaklar:
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan az çalışanı olan İşverenler başvurabilir.
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının sonuna kadar başvuru yapılmalıdır.

Destek ödemelerine ilişkin başvurular:
Ocak, Şubat ve Mart ayları için Nisan ayının,
Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Temmuz ayının,
Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Ekim ayının,
Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılır.

Gereken evraklar; 
Ek 1, 
Ek 2, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Keseceğiniz Fatura (Hitit Vergi Dairesi, 7750409379 Vergi No - Fatura Açık Kesilecek, Kaşe Üstte Olacak), örnek fatura verilmiştir, miktar yerine 30 gün SGK'sı olan kaç çalışan var ise o rakam yazılmalıdır. 
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

Evrakların kaşe ve imzaları tamamlanacak, hazırlanan evraklar ilgili SGK Müdürlüğünüze teslim edelecek.

Brüt asgari ücret 2.943 x % 1,6 = 47,08+KDV (30 Gün SGK primi yatırılan bir çalışan için alınacak aylık rakamdır.)
Sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4’ü, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6’sı işverene ödenmektedir. 
Brüt asgari ücret rakamları değiştikçe destek rakamı değişir.

Ek 1 - https://drive.google.com/open?id=1MgDYWdjPwQaHfyHbpGqWP5bse1wwsgz3
Ek 2 - https://drive.google.com/open?id=1BUC_tNXZ5N6M_JbNfuFQ_mG8N3F8abEE
Örnek Fatura (Fatura 30 Gün SGK primi yatırılan çalışan sayınıza göre kesilecek) - https://drive.google.com/open?id=1OzydwHLEjjdI7cnBmNjwfbmuf-yBnYr8
Örnek Ekler - https://drive.google.com/open?id=1yAmvYnJZRKKc6hZ2s0vzkkruHMqW_Y2P

1 Ocak 2019 Salı

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı  Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 4 üncü maddesi gereğince üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerine sağlanacak işsizlik sigortası primi işveren payı teşvikinin usul ve esaslarını belirlemektir.
(2) Bu Tebliğ, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerini kapsar.

Teşvikten yararlanmak için Kurumca yapılacak işlemler ve başvuru
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartlardan birinin sağlanmaması nedeniyle teşvik uygulamasına son verilmiş işverenler dışında teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur.
(2) İşyerinin, teşvikten yararlanılacak takvim yılından önceki üç yıl süreyle bu Tebliğin 4 üncü maddesinde aranılan tüm şartları sağlayıp sağlamadığı kurum sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilecektir. İşyerinin söz konusu şartları sağladığının tespit edilmesi durumunda,  işveren takip eden takvim yılından itibaren üç yıl süreyle bu teşvikten yararlanabilecektir.
Teşvikin hesaplanması
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde aranılan şartların kurum sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilmesinin ardından, işsizlik sigortası primi işveren payı, teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlandığı üç yıllık süreyi takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl süreyle her ay/dönem için ilgili ayda Kuruma bildirilen sigortalılara ilişkin prim ödeme gün sayısı dikkate alınmak suretiyle prime esas kazançlar üzerinden %1 olarak hesaplanarak tahsil edilir.
Örnek 1: Teşvikten yararlanan A işyerinin 2019/Ocak ayında her biri 30 gün çalışan 20 sigortalıyı toplam 80.000,00 TL prime esas kazanç üzerinden bildirdiği varsayıldığında, 2019/Ocak ayında bu sigortalılara ilişkin 80.000,00x0,01=800,00 TL işsizlik sigortası primi işveren hissesi uygulanacaktır.24 Aralık 2018 Pazartesi

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerine teşvik

23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25. maddesine göre;

MADDE 25 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır.
Bu maddeye göre teşvikten yararlanan işverenlerden birinci fıkrada belirtilen iş kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri öderler ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklanırlar. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

4447 Sayılı Kanun; İşsizlik Sigortası Kanunu