24 Kasım 2014 Pazartesi

Acil Durum Asansörü Kat Kapılarında Yangına Dayanıklılık Sınıfı

9 Eylül 2009 tarihli değişiklikler işlenmiş 19 Aralık 2007 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik asansörlerin özellikleri madde 62’ye göre;
(7) Asansör kapılarının yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması, yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek binalarda yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir.

TS EN 81-72 Asansörler – Yapım Ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları - Yolcu Ve Yük Asansörleri İçin Özel Uygulamalar – Bölüm 72: İtfaiyeci Asansörleri standardına göre;
5.1.1 İtfaiyeci asansörü her durak kapısı önünde yangın korumalı girişi bulunan bir kuyu içerisinde yer alır.
Yangın korumalı her bir giriş alanı, sedyelerin taşınmasına ve her bir durum için kapıların konumlarına ilişkin kurallara göre belirlenir (Ek B ve Ek E’ye bakınız).
Not - Ortamdaki duvar ve kapıların yangına dayanıklılık seviyeleri, millî düzenlemelerle tanımlanır.
Aynı asansör kuyusunda başka asansörler de bulunuyorsa, ortak kuyunun tamamı, itfaiyeci asansörleri için istenen yangına dayanıklılığa ilişkin kuralları karşılamalıdır. Söz konusu yangına dayanıklılık seviyesi yangın korumalı giriş kapıları ve makina dairesi için de geçerlidir (Ek B’ye bakınız). Ortak kuyu içerisinde itfaiye asansörü ile diğer asansörü ayıran ara yangın duvarı bulunmuyorsa, bütün asansörler ve bunların elektrik teçhizatı, itfaiyeci asansörlerinin doğru çalışmasını teminen, itfaiyeci asansörleri için istenen aynı yangın koruma seviyesinde olmalıdır.

TS EN 81-58 Asansörler – Yapım Ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları - Muayene Ve Deneyler - Bölüm 58: Kat Kapıları İçin Yangına Karşı Dayanıklılık Deneyi standardına göre de;
Performans kriterleri;
Sızdırmazlık (E)
Deney numunesinin performansının değerlendirilmesinde ana kriter sızdırmazlıktır. Asansör kat kapıları için sızdırmazlık kriteri, kapı açıklıklarından sızdırma hızı 3 m3/(dak.m) geçmediği sürece karşılanır (deneyin ilk 14 dakikası dikkate alınmaz).
Sızdırmazlık devamlı alevlenme durumunda kaybedilmiş kabul edilir. Devamlı alevlenme 10 saniyeden uzun süren alevlenmedir.
Isıl yalıtım (I)
Yalıtım kuralları uygulandığında, ortalama sıcaklık artışı 140°C’yi geçtiği takdirde yalıtım kriteri “I” artık karşılanmamaktadır.
Kapı kanadı, kasa üstü panel ve genişliği 300 mm’yi geçen yan panelde en büyük sıcaklık artışı 180 °C’yi geçmemelidir. Düşey panellerin genişliği ve/veya kasa üstü panellerin yüksekliği 100 mm ile 300 mm arasındaysa bu elemanlardaki en büyük sıcaklık artışı 360°C’yi aşmamalıdır.
Işıma (W)
Işıma kuralları uygulandığında, ışıma kriteri, EN 1363-2’ye göre ölçülen ışıma değeri 15 kW/m’yi geçene kadar sağlanır.


Açıklama: Acil Durum (İtfaiye) Asansörleri için; kat kapılarının yangına dayanıklılık seviyesi milli düzenlememiz olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre minimum E60 sınıfıdır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder