KKD etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
KKD etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24 Eylül 2021 Cuma

Çalışan KKD kullanmıyorsa, KKD'sini korumuyorsa İşveren ne yapmalı?

4857 sayılı Yasa’ nın 25/II- ı maddesine göre;

“ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması,” İşveren açısından, İşverenin iş akdini haklı nedenle fesih hakkıdır.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun 4. maddesi uyarınca; ”işveren iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, aynı kanunun 19. maddesinde açıkça belirtildiği üzere;

(1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.” zorundadır.

 

Çalışan (işçi) iş güvenliğini tehlikeye düşürücü her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/5618 Esas, 2017/13712 Karar ve 20.09.2017 Tarihli Kararı:

"Davacı işçinin uyarılara rağmen herhangi bir sağlık raporu sunmadığı ve çelik uçlu ayakkabıyı almamakta ısrar ettiği, iş güvenliği için gerekli çelik uçlu ayakkabıyı ısrarla teslim almayan ve giymeyen davacının iş güvenliği kapsamında kendi can güvenliğini ve buna bağlı olarak iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, bu davranışında ısrarlı olduğu, " Kendi istemi veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşüren " davacının iş akdinin işveren tarafından 4857 Sayılı Yasa' nın 25/II- ı maddesine göre feshinin yasaya uygun olduğu, davacının davranışlarının temadi etmesi karşısında İş Kanunu' nun 26. maddesindeki altı iş günlük hak düşürücü sürenin söz konusu olmayacağı anlaşıldığından, davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir."

9 Ağustos 2018 Perşembe

Hastanelerde Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)

Hastanelerde sağlık personeli tarafından; steril olmayan veya steril eldiven, gözlük, yüz koruyucu, cerrahi maske, önlük, bone gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır. Farklı birimlerde de işin risklerine uygun farklı kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır.
Sağlık personeli için KKD'leri giyme sırası;
- Önlük,
- Maske,
- Gözlük-Yüz koruyucu,
- Eldiven.

Sağlık personeli için KKD'leri çıkarma sırası;
- Eldiven,
- Gözlük-Yüz koruyucu,
- Önlük,
- Maske.

Hastanelerdeki aşağıdaki Kişisel Koruyucu Donanımlar ve ekipmanlar ne durumlarda kullanılmalı:

Bariyerli eldiven; 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastaları ile HIV pozitif hastalara yapılacak invaziv işlemden önce ve HCV ya da HIV pozitif vb. hastalarda cerrahi işlemlerde bariyerli eldiven kullanılmalıdır.

Biyolojik Etmen Koruma Maskesi; 
9 Nisan 2003 itibariyle CDC ve WHO sağlık çalışanlarına minimum korunma (solunum) düzeyi olarak NIOSH N95 maskesi kullanmalarını önermiştir. 
Kırım Kongo kanamalı ateşi, kuş gribi tanısı alan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri esnasında, domuz gribi tanısı alan hastaların aerosol oluşturan işlemleri vb. durumlarda kullanılmalıdır.

Güvenli iğne, tek kullanımlı holderlı vakumlu iğne, geri çekilebilir güvenli enjektör, güvenli lanset, güvenli branül, güvenli kelebek iğne;
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastaları, HIV pozitif, HCV pozitif vb. hastalarda kullanılmalıdır.