Biyolojik Risk Etkenleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Biyolojik Risk Etkenleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Eylül 2022 Perşembe

Hijyen Eğitimi

 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne göre, 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:
a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
(2) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz.”
Belge alan kişilerin çalıştırılması
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.”
Eğitimlerin veriliş şekli
MADDE 6 – (1) Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.
(2) Genel Müdürlük, iş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz.
(3) Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir.

(4) Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.”9 Mayıs 2020 Cumartesi

AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri

Makine Mühendisleri Odası Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 11 Mayıs tarihinde bazı bölümleri hariç açılacak olan AVM’lerde alınması gereken önlemler üzerine bir basın açıklaması yaptı.
AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri linktedir:

9 Ağustos 2018 Perşembe

Hastanelerde Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)

Hastanelerde sağlık personeli tarafından; steril olmayan veya steril eldiven, gözlük, yüz koruyucu, cerrahi maske, önlük, bone gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır. Farklı birimlerde de işin risklerine uygun farklı kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır.
Sağlık personeli için KKD'leri giyme sırası;
- Önlük,
- Maske,
- Gözlük-Yüz koruyucu,
- Eldiven.

Sağlık personeli için KKD'leri çıkarma sırası;
- Eldiven,
- Gözlük-Yüz koruyucu,
- Önlük,
- Maske.

Hastanelerdeki aşağıdaki Kişisel Koruyucu Donanımlar ve ekipmanlar ne durumlarda kullanılmalı:

Bariyerli eldiven; 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastaları ile HIV pozitif hastalara yapılacak invaziv işlemden önce ve HCV ya da HIV pozitif vb. hastalarda cerrahi işlemlerde bariyerli eldiven kullanılmalıdır.

Biyolojik Etmen Koruma Maskesi; 
9 Nisan 2003 itibariyle CDC ve WHO sağlık çalışanlarına minimum korunma (solunum) düzeyi olarak NIOSH N95 maskesi kullanmalarını önermiştir. 
Kırım Kongo kanamalı ateşi, kuş gribi tanısı alan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri esnasında, domuz gribi tanısı alan hastaların aerosol oluşturan işlemleri vb. durumlarda kullanılmalıdır.

Güvenli iğne, tek kullanımlı holderlı vakumlu iğne, geri çekilebilir güvenli enjektör, güvenli lanset, güvenli branül, güvenli kelebek iğne;
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastaları, HIV pozitif, HCV pozitif vb. hastalarda kullanılmalıdır.

1 Kasım 2013 Cuma

Biyolojik Etkenler

15 Haziran 2013 tarihli Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre tanımlar;
Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini,
Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak geliştirilmesini,
Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlığı, ifade eder.

Risk Düzeyine Göre Biyolojik Etkenler:
biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre aşağıdaki 4 risk grubunda sınıflandırılır:
a) Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.
b) Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler.
c) Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler.
ç) Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

İşverenler, aşağıdaki biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne en az otuz gün önce ön bildirimde bulunur:
a) Grup 2 biyolojik etkenler.
b) Grup 3 biyolojik etkenler.
c) Grup 4 biyolojik etkenler.

Biyolojik Risk