SEVESO etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
SEVESO etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24 Nisan 2019 Çarşamba

19 Nisan 2019 tarihli Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği 19.04.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan alt seviyeli kuruluşlar hakkında uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 4/8/2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

4 Mart 2019 Pazartesi

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik


Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 2 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


Detaylı bilgi için;
Seveso-III-Direktifi (2012/18/EU) tehlikeli maddeleri içeren büyük kazaların önlenmesini amaçlamaktadır. Ancak yine de kazalar meydana gelebileceğinden, bu tür kazaların sonuçlarını sadece insan sağlığı için değil çevre için de sınırlamayı amaçlamaktadır.
Direktif, belirli eşiği aşan miktarlarda tehlikeli maddelerin mevcut olabileceği kurumları (örneğin işleme veya depolama sırasında) kapsar. Direktifin dışında tutulan, benzer düzeyde koruma sağlayan başka yasalara tabi bazı endüstriyel faaliyetlerdir (örneğin nükleer tesisler veya tehlikeli maddelerin taşınması).

20 Temmuz 2017 Perşembe

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2019” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Büyük kaza önleme politikası ve güvenlik raporlarına ilişkin mevcut uygulamalar ile sonuçları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 10 uncu ve 11 inci madde hükümleri 31/12/2018 tarihine kadar uygulanmaz. 31/12/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 10 uncu ve 11 inci maddeler çerçevesinde yürütülen işlemler hüküm ifade etmez. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen güvenlik raporları kuruluşlara iade edilir.
Kapsama ilişkin bildirimlerin yenilenmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 7 nci madde gereğince EK-1 kapsamında yapılan bildirimler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde güncellenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.

Yönetmeliğin tümü için: