24 Mart 2016 Perşembe

Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 24 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Tebliğe göre;
(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.
(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

MYK Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi
Asansör Bakım ve Onarımcısı    Seviye 3 / Seviye 4
Asansör Montajcısı    Seviye 3 / Seviye 4

CNC Programcısı    Seviye 4 / Seviye 5
Metal Sac İşlemeci    Seviye 3 / Seviye 4

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160324-8.htm


Not: 24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre;
Yetkili servis ile ilgili şartlar
MADDE 14 – (1) Asansör monte edenin bünyesinde kurduğu ve/veya sözleşme imzaladığı her yetkili servisin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunludur.
(2) Yetkili servis, bir servis teknik sorumlusu, en az iki teknik bakım personeli ve en az bir idari personelden oluşturulur.
(3) Servis teknik sorumlusunun, makina veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinden mezun olması gerekir.
(4) Teknik bakım personelinin;
a) İki yıllık meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya raylı sistemler bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmaları veya,
c) Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamaları hâlinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları,
gerekir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan teknik bakım personelinin, 27/4/2012 tarihli ve 28276 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ kapsamında düzenlenmiş olan bakım ve onarım sertifikasına sahip olmaları gerekir.

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150624-1.htm

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder