Asansör etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Asansör etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

8 Nisan 2019 Pazartesi

6 Nisan 2019 tarihli Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği 6 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.


“Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kayıt altına alınmamış asansörün tescili
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğe göre TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör veya 15/8/2004-24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansör, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir. Bina sorumlusu:
a) Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar ilgili idareye başvurur.
b) 15/8/2004-24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansöre ait yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar ilgili idareye başvurur.
(2) Asansörün tescil belgesi, Ek-5’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde ilgili idare tarafından düzenlenir ve bina sorumlusuna sunulur.”

Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406-1.htm

1 Ocak 2019 Salı

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğde Değişiklik

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

“5.1.3.12 Asansörlerde, temel sağlık ve güvenlik kuralları için, Asansör Yönetmeliğine (2014/33/AB), bu yönetmelik kapsamında yer alan uyumlaştırılmış Türk Standartlarına (TS EN 81-20, TS EN 81-50, TS EN 81-58, TS EN 81-70,TS EN 81-72 ve TS EN 81 serisi diğer standartlar), yerleştirme ve boyutları için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine ve TS EN 81-20, TS ISO 4190-1 TS 8238 ISO 4190-2, TS 8239 standartlarına uygun olmalıdır.”

22 Mayıs 2018 Salı

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
"14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’in geçici 1’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen şartları sağlayan asansörlerin tescilinde, ilgili standarda atıf yapılarak onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen ve yürürlük tarihi geçmemiş olan uygunluk belgeleri/sertifikaları veya raporlar ilgili ruhsat makamı tarafından kabul edilir.”"

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’in geçici 1’inci maddesi şu şekildedir:
"Uyumlaştırılmış standart geçişi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Asansör monte eden ile asansör yaptırıcısı arasında yapılan sözleşme neticesinde TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ve 1/9/2017 tarihine kadar ilgili ruhsat makamı tarafından onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde 1/9/2017 tarihi itibarıyla piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmaz.
(2) İlgili ruhsat makamı tarafından 1/9/2017 tarihinden sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri aranır."
Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170614-5.htm

6 Mayıs 2018 Pazar

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 4 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
"Yönetmeliğin;
a) 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi yayımı tarihinden dört ay sonra,
b) 20 nci maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinden dört ay sonra,
c) EK-5, EK-6 ve EK-7’si yayımı tarihinden dört ay sonra,
ç) EK-8’i yayımı tarihinden altı ay sonra,
d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer."

Yönetmelik ile Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin Periyodik Kontrol maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
"24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır."

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. 
Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.
Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.


6 Aralık 2017 Çarşamba

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Sgm: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Sgm: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
SGM: 2017/33 Nolu Tebliğin içeriği şu şekildedir:
MADDE 1 – 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’in geçici 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca/kamu iktisadi teşebbüslerince 1/9/2017 tarihine kadar asansörler için TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ihale şartnameleri ve bu şartnamelere göre imzalanan sözleşmeler kapsamında piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


29 Aralık 2016 Perşembe

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)'na göre;

Belge zorunluluğu 01/01/2017 tarihinde başlayacak meslekler;
S.No Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı
1 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı
2 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı
3 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı
4 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı
5 10UY0003-3 Bacacı
6 10UY0003-4 Bacacı
7 11UY0012-3 Betonarme Demircisi
8 12UY0049-3 Betoncu
9 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı
10 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı
11 12UY0042-4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli
12 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
13 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
14 11UY0030-4 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
15 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
16 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
17 12UY0048-3 Duvarcı
18 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı
19 12UY0080-4 Hidrolik - Pnömatikçi
20 12UY0080-5 Hidrolik - Pnömatikçi
21 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı
22 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
23 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı
24 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı
25 11UY0016-4 Kaynak Operatörü
26 10UY0002-3 Makine Bakımcı
27 10UY0002-4 Makine Bakımcı
28 10UY0002-5 Makine Bakımcı
29 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi
30 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi
31 11UY0007-3 Otomotiv Montajcısı
32 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
33 12UY0050-3 Panel Kalıpçı
34 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı
35 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı
36 12UY0059-3 Ses Yalıtımcısı
37 11UY0024-3 Sıvacı
38 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı
39 11UY0025-3 Tünel Kalıpçı
40 12UY0060-3 Yangın Yalıtımcısı

Belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacak meslekler;
S.No Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı
1 12UY0092-3 Asansör Bakım Ve Onarımcısı
2 12UY0092-4 Asansör Bakım Ve Onarımcısı
3 12UY0091-3 Asansör Montajcısı
4 12UY0091-4 Asansör Montajcısı
5 12UY0082-4 CNC Programcısı
6 12UY0082-5 CNC Programcısı
7 12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci
8 12UY0085-4 Metal Sac İşlemeci


3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.
Ayrıntılı bilgi için:

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği madde 14'de özel bir durum oluşmuştur. Buna göre;
"(4) Teknik bakım personelinin;
a) İki yıllık meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya raylı sistemler bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmaları veya,
c) Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamaları hâlinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları,
gerekir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan teknik bakım personelinin, 27/4/2012 tarihli ve 28276 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ kapsamında düzenlenmiş olan bakım ve onarım sertifikasına sahip olmaları gerekir."
Buna göre asansör yetkili servisindeki en az iki teknik bakım personeli bu madde koşulunu sağlamalıdır.

15 Temmuz 2016 Cuma

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) - 29/06/2016

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) 29 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni Asansör Yönetmeliğine özetle bakarsak;
İktisadi İşletmesi olarak tanımlanan; Asansör monte eden, imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcı yükümlülükleri ayrı ayrı ifade edilmiş.
Uygunluk değerlendirme işlemlerinde (modüllerde) değişiklikler yapılmış.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkili Kuruluş olarak tanımlanmış ve sorumlulukları detaylı olarak ifade edilmiş.
Onaylanmış kuruluş işlemlerine yönelik daha fazla detay ilave edilmiş.
Risk taşıyan asansörler veya asansör güvenlik aksamlarına yönelik öncelikli düzeltici önlemlerin alınması, yapılmaması durumunda;
- Asansörün piyasaya arzını kısıtlama veya yasaklama ya da kullanımını engelleme veya geri çağırma olmak üzere tüm tedbirler
- Asansör güvenlik aksamının piyasada bulunmasını kısıtlama veya yasaklama ya da piyasadan çekme veya geri çağırma olmak üzere tüm tedbirler
olarak ifade edilmiştir.


20 Nisan 2016 Çarşamba

Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi

Avrupa Birliği eski asansörlerin güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik 95/216/EC direktifini kabul etmiştir. EN 81 - 80 standardı kısaca SNEL olarak anılmıştır. SNEL - Safety Norm for Existing Lifts; Eski Asansörler için Güvenlik Normudur. TS EN 81 - 80; Asansörler - Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları - Mevcut Asansörler - Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme Kuralları standardıdır.

TSE tarafından Aralık 2006’da Türk Standardı olarak kabul edilmiştir. Eski asansörlerin güvenliklerinin iyileştirilmesi için (özellikle eski asansörleri özürlülerinde kullanılacağı düşünülerek) hazırlanmış olan TS EN 81-80 standardı iyileştirme için kılavuz niteliğindedir.

2015 yılında asansör mevzuatlarımızda yapılan değişiklikler ile, geçmiş yıllarda asansör kontrolleri, asansörlerin yapıldıkları standarda uygun olarak yapılırken artık TS EN 81-80 ve bu standardın atıf yaptığı TS EN 81-70 ve TS EN 81-73 maddelerine uygun olarak yapılmakta ve mevcut asansörlerinde 1 ila 48 ay süre içerisinde iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
Kaynak: 
ELA İllistrasyonlarının Alındığı Link:  

24 Mart 2016 Perşembe

Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 24 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Tebliğe göre;
(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.
(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

MYK Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi
Asansör Bakım ve Onarımcısı    Seviye 3 / Seviye 4
Asansör Montajcısı    Seviye 3 / Seviye 4

CNC Programcısı    Seviye 4 / Seviye 5
Metal Sac İşlemeci    Seviye 3 / Seviye 4

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160324-8.htm


Not: 24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre;
Yetkili servis ile ilgili şartlar
MADDE 14 – (1) Asansör monte edenin bünyesinde kurduğu ve/veya sözleşme imzaladığı her yetkili servisin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunludur.
(2) Yetkili servis, bir servis teknik sorumlusu, en az iki teknik bakım personeli ve en az bir idari personelden oluşturulur.
(3) Servis teknik sorumlusunun, makina veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinden mezun olması gerekir.
(4) Teknik bakım personelinin;
a) İki yıllık meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya raylı sistemler bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmaları veya,
c) Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamaları hâlinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları,
gerekir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan teknik bakım personelinin, 27/4/2012 tarihli ve 28276 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ kapsamında düzenlenmiş olan bakım ve onarım sertifikasına sahip olmaları gerekir.

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150624-1.htm

25 Şubat 2016 Perşembe

Yeni Asansör Mevzuatları

Avrupa Birliğinin Yeni Asansör Yönetmeliği 2014/33/EU "Lifts Directive 2014/33/EU" 29.03.2014 tarihinde yayınlanmıştır.
Lifts Directive 2014/33/EU, Avrupa Birliğine üye devletlerde 20 Nisan 2016 tarihinde zorunlu olarak yürürlüğe giriyor. 

Lifts Directive 2014/33/EU İngilizce Linki: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0033&from=EN

Avrupa Birliğinin yeni Asansör Standartları;
EN 81-20, Avrupa Birliği için zorunlu yürürlüğe giriş tarihi, 31/08/2017
EN 81-50, Avrupa Birliği için zorunlu yürürlüğe giriş tarihi, 31/08/2017
Bu standartlar 30/10/2014 tarihinde Türk Standardı olarak kabul edilmiştir.
TS EN 81-20 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri.
TS EN 81-50 Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyleri- Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesapları, muayeneleri ve deneyleri.
Asansör Yönetmeliği 2014/33/AB ile yeni bir kavramla karşılaşıyoruz.
Ekonomik aktörler: Asansör monte edeni, imalatçıyı, yetkili temsilciyi, ithalatçıyı ve distirübütörü ifade eder.
‘economic operators’ means the installer, the manufacturer, the authorised representative, the importer and the distributor.
Bu şekilde asansör sektöründeki aktörlerde yönetmelik kapsamına girmiştir.

27 Ocak 2016 Çarşamba

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'ne göre;

Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada ya da yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında ya da yapılarında sorumlu yetkiliyi,

Durum tespit raporu: Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından söz konusu asansörün mevcut durumuna ilişkin, istemesi halinde bir önceki asansör monte eden veya yetkili servisinin de katılımıyla, düzenlenen detaylı raporu,

Genel Esaslar

(11) Periyodik kontrol neticesinde A tipi muayene kuruluşunca asansöre yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olması o asansöre yönelik PGD yapılmasına engel değildir.

(12) Kendisi tarafından monte edilmeyen asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden ya da onun yetkili servisi, bakım sözleşmesi imzalanmasıyla birlikte bakımını yapacağı asansör için Ek-1'de yer alan durum tespit raporunu hazırlayarak bina sorumlusuna sunar ve raporun bir örneğini muhafaza eder.

İhbar ve şikâyetin değerlendirilmesi   

MADDE 12 – (1) Bakanlığın internet sitesinde yer alan Ürün Güvenliği İhbar/Şikâyet Formu, il müdürlüklerine ait e-posta adresleri ile çağrı merkezi kullanılarak veya mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı olarak yapılan ihbar ve şikâyetler PGD amacıyla kullanılır.

18 Ocak 2016 Pazartesi

Asansör Mevzuatımız

14/08/2009 tarihli değişiklikleri işlenmiş 31/01/2007 tarihli Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) linki:
24/06/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan son Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği linki:
15/07/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (Sgm: 2015/24) linki:

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ ekleri:
EK-1 : ELEKTRİK TAHRİKLİ ASANSÖRLER İÇİN PERİYODİK KONTROL LİSTESİ
EK-2 : HİDROLİK TAHRİKLİ ASANSÖRLER İÇİN PERİYODİK KONTROL LİSTESİ
EK-3: ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU
EK-4 : BİLGİ ETİKETİ
EK-5 : ASANSÖR PERİYODİK KONTROL SONUÇLARI
EK-6 : ASANSÖR SAYISINA GÖRE A TİPİ MUAYENE KURULUŞU PERSONEL DURUMU
EK-7 : PERİYODİK KONTROL TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715M2-3-7.xlsx

12 Kasım 2015 Perşembe

Asansörde Kuyu Üst ve Alt Boşluğu Sığınma Alanları

Asansör makine dairesi ve asansör kuyusu asansör bakımcısının, periyodik kontrole gelenlerin çalışma alanıdır. Ayrıca makine dairesi, asansörde kalanların kurtarılması esnasında, kurtarma için görevlendirilen kişilerinde ulaştığı mekandır.
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörleri bakımı ve arızası 24/06/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan son Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ne göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli Asansör Firması veya Asansör Yetkili Servisine yaptırılmalıdır.

Burada değinmek istediğim TS EN 81-1+A3'de geçen;
Kuyu üst boşluğu:
5.7.1.1 Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken, aynı zamanda aşağıdaki dört şart yerine getirilmiş olmalıdır:
a) Kabin kılavuz rayı uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1+0,035v² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir,
b) Boyutları Madde 8.13.2’de verilen değerlere uygun olan kabin üstünün, (Madde 5.7.1.1 c‘de belirtilen parçaların üstündeki alanlar hariç) üst seviyesiyle, kuyu tavanının en alt seviyesi (kabin izdüşümüne rastgelen tavan altındaki sarkan kiriş ve parçalar dâhil) arasındaki serbest düşey mesafe en az 1,0 +0,035 v² metre olmalıdır,
c) Kuyu tavanının en alt kısmından,
1) Aşağıdaki 2. madde kapsamına girenlerin dışındaki kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasına olan mesafe en az 0,3 + 0,035v² metre olmalıdır,
2) Patenler veya makaraları, halat bağlantıları, varsa kabin üstü siperi ve varsa düşey hareket eden sürmeli kapı başlık ve parçalarının en yüksek kısmına olan serbest mesafe en az 0,1 + 0,035 v² metre olmalıdır.
d) Kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen bloğu alabilecek yer bulunmalıdır. Bloğun işgal ettiği mekan içinde direkt askı sisteminde (1/1 askı) askı halatları ve bağlantıları yer alabilir; ancak hiçbir halatın merkezi, bloğun düşey yüzeylerinden 0,15 m’den fazla mesafede bulunmamalıdır.
Eğitimlerde de kullandığım resimleri kaynağıyla paylaşıyorum:



Kuyu alt boşluğu:
"5.7.3.3 Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken, aynı zamanda aşağıdaki üç şart yerine getirilmiş olmalıdır:
a) Kuyu alt boşluğunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutları en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen bloğu içine alabilecek bir mekan bulunmalıdır,
b) Kuyu tabanı ile kabinin en alt kısımları arasındaki serbest düşey mesafe en az 0,5 m olmalıdır. Bu mesafe:
1) Kabin eteği, düşey hareket eden sürmeli kapı parçalarının en alt kısımları ile bitişik duvarlar,
2) Kabinin en alt kısımları ile kılavuz raylar
arasında, 0,15 m yatay bir mesafede en fazla 0,1 m’ye düşürülebilir;
c) Kuyu dibine sabit olarak tespit edilmiş parçaların en yüksek olanları (mesela: en yüksek konumunda bulunan denge halatlarının gergi tertibatı) ile b) 1. ve b) 2. maddelerinde belirtilenler hariç, kabinin en alt kısımları arasında en az 0,3 m serbest düşey mesafe bulunmalıdır."
 

Kuyu alt boşluğu ve kuyu üst boşluğunda istenen dikdörtgen bloğu içine alabilecek mekan acil durumlarda saklanma, sığınma boşluğudur.

Günümüzde yeni yapılarda bile doğru; kuyu alt boşluğu, kuyu üst boşluğu ölçüleri verilmiyor. Oysa daha proje aşamasında yetkin asansörcülere danışılsa sorun tamamen ortadan kalkar.
Asansör tasarımı, ilgili uyumlaştırılmış standartlara tamamen uygun değilse ne yapılması gerektiği konusu Asansör Yönetmeliğinde açıklanmıştır.
Ne tür modüllerde ne yapılması gerektiği Asansör Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Öncelikle bir risk değerlendirmesi yapılmalı, Onaylanmış Kuruluşa başvurarak tasarım incelenmesi istenmelidir.

Şunu önemle belirtmek istiyorum ki:

31/08/2017 tarihinde mecburi olarak yürürlülüğe girecek olan, TS EN 81-20'de sığınma alanı boyutları daha açık tarif edilerek, sığınma yerinin yüksekliği verilmektedir. Bu standarda uygun imal edilecek asansörlerin kuyu alt boşluğu ve kuyu üst boşluğu ölçüleri de bu standarda uygun verilmelidir.


Beyan hızı 0,15 m/s ve altındaki asansörler Asansör Yönetmeliği kapsamında değildir. Bu ürünler Makina Emniyeti Yönetmeliği'ne göre piyasaya arz edilirler.
Bu ürünlerin çok daha düşük kuyu alt boşluğu ve kuyu üst boşluğu bulunmaktadır.
Standartları ise; TS EN 81-41 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıması için özel asansörler - Bölüm 41: Hareket engelli insanların kullanımı için düşey kaldırma platformları
TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları'dır.

24/04/2013 tarihli İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre;

EK-III Bakım, Onarım Ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar

1. Genel hususlar

1.1. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.

1.2. İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.