21 Nisan 2016 Perşembe

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik 21 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin kapsamı şu şekildedir:
(1) Bu Yönetmelik, tehlikeli madde taşıyan araç ve üst yapıların;
a) Muayenelerinin yapılacağı muayene merkezlerine; işletme yetki belgesi verilmesi, bunların işletilmesi ve denetimi,
b) Muayenelerinin yapıldığı merkezlerde bulunacak; makine, araç/gereç, personel ve bunların nitelikleri,
c) Yıllık teknik muayeneleri, periyodik, ara, istisnai muayeneleri ve belgelendirilmeleri,
kapsar.

Bazı tanımlar şu şekildedir:
Muayene merkezi: Bu Yönetmelikte belirtilen test, muayene hizmetlerini sağlayabilecek ölçüde gerekli alt yapı, teçhizat ve personele sahip olan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş işletmeleri,
Onay Kuruluşu: Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve bu Yönetmelik kapsamında, teknik muayene ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere TÜRKAK tarafından ISO 17020 kapsamında A tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilen kurum/kuruluşları,

Yönetmeliğin Yetkilendirme maddesi şu şekildedir:
MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen Onay Kuruluşu, bu Yönetmelikte belirtilen araç ve üst yapı muayenelerini, kendi kuracağı muayene merkezlerinde yapabileceği gibi Ek-4’te belirtilen kriterleri karşılayan diğer muayene merkezlerinde de yapabilir. Bu durum Onay Kuruluşunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(2) Söz konusu muayene merkezlerinin işletilebilmesi için, Bakanlıktan, İşletme Yetki Belgesi alınması gerekir.
(3) Onay Kuruluşu yapacağı iş ve işlemleri yayımlanan ilgili ulusal mevzuata ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre yapmak zorundadır.
(4) Onay Kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamında teknik muayene ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere TÜRKAK tarafından ISO 17020 kapsamında A tipi muayene kuruluşu olarak akredite olmak zorundadır.
(5) Bakanlık birden fazla kurum/kuruluşa muayene merkezi kurma ve işletme yetkisi verebilir.
Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160421-4.htm

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder