TMGD etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
TMGD etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Ocak 2020 Salı

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
"MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
“(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki gönderen, taşımacı, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmelerin TMGD istihdam etmesi veya TMGDK’dan TMGD hizmeti alması, TMGD eğitimi, sınavı, yetki, görev ve sorumlulukları ile TMGDK’ların yetki, görev ve sorumlulukları ile para cezaları da dâhil olmak üzere idari yaptırımlara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.” 
“(12) Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere TMGDK’larda ve işletmelerde 2263.06 SGK meslek kodu ile istihdam edilen TMGD’ler 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 gün üzerinden) 2263.06 SGK meslek kodu ile istihdam edilmesi zorunludur. Bu TMGD’ler herhangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar. Bu hususlar iş sözleşmelerinde belirtilir. 
"(13) TMGDK şirketinin yönetim kurulunda görev alanlar veya şirketin müdürlük görevini yürüten ve aynı zamanda TMGD hizmeti verenler 5510 sayılı Kanunun sadece 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 gün üzerinden) 2263.06 SGK meslek kodu sigortalı ile olarak çalışması zorunludur. Bu fıkrada belirtilen şekilde hizmet veren TMGD’ler herhangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar.” 
Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200118-6.htm

20 Ekim 2018 Cumartesi

Tıbbi veya Klinik Atıkların Taşınması (UN 3291)

Kategori A'daki bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi veya klinik atıklar, uygun olduğu üzere UN No. 2814 veya UN No. 2900 kaydına atanır. Kategori B'deki bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi veya klinik atıklar, UN No. 3291 kaydına atanır. (18 01 03'e ve  18 02 02'ye atanan tıbbi veya klinik atıklar)

UN No. 3291 atıkları, paketleme grubu II'ye ait katılar için test edilmiş ve ADR’ye uygun işaretlenmiş olan UN tip testine tabi tutulmuş ve onaylı mühürlü sızdırmaz plastik torbalar içerisinde, kapalı dökme yük konteynerlerinde saklanacaktır.

Sivri nesneler içeren UN No. 3291 atıkları, P621, IBC620 veya LP621 paketleme talimatları hükümlerini karşılayan UN tip testine tabi tutulmuş ve onaylanmış sert ambalajlarda taşınabilir.

Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddelerin Taşınması (UN 2814, UN 2900, UN 3373)

P620 Kodlu Ambalaj Talimatına uygun
UN 2814: İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler, Kategori A
taşımak için
UN 2900: Bulaşıcı madde, yalnızca hayvanları etkileyen


P650 Kodlu Ambalaj Talimatına uygun
UN 3373: Biyolojik maddeler, Kategori B
taşımak için

15 Ağustos 2018 Çarşamba

Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddelerde UN Atama

UN 2814, UN 2900, UN 3373, UN 3291

ADR'ye göre Kategori A'daki Bulaşıcı Maddeler Nelerdir?

UN 2814: İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler, Kategori A


Aksi Belirtilmedikçe Herhangi Bir Biçimde Kategori A'ya Dahil Edilen Bulaşıcı Maddeleri Gösteren Örnekler:
Bacillus anthracis (yalnızca kültürler)
Brucella abortus (yalnızca kültürler)
Brucella melitensis (yalnızca kültürler)
Brucella suis (yalnızca kültürler)
Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei - Glandüller (yalnızca kültürler)
Burkholderia pseudomallei - Pseudomonas pseudomallei (yalnızca kültürler)
Chlamydia psittaci - kuş gribi suşları (yalnızca kültürler)
Clostridium botulinum (yalnızca kültürler)
Coccidioides immitis (yalnızca kültürler)
Coxiella burnetii (yalnızca kültürler)
Kırım Kongo kanamalı ateş virüsü
Dengue virüsü (yalnızca kültürler)
Doğu at ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler)
Escherichia coli (koli basili), verotoksijenik (yalnızca kültürler) a
Ebola virüsü
Flexal virüsü
Francisella tularensis (yalnızca kültürler)
Guanarito virüsü
Hantaan virüsü
Renal sendromla beraber kanamalı ateşe neden olan hanta virüsü
Hendra virüsü
Hepatit B virüsü (yalnızca kültürler)
Herpes (uçuk) B virüsü (yalnızca kültürler)
İnsan immün-yetmezlik virüsü (yalnızca kültürler)
Yüksek patojeniteli kuş gribi virüsü (yalnızca kültürler)
Japon Ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler)
Junin virüsü
Kyasanur Ormanı hastalığı virüsü
Lassa virüsü
Maçupo virüsü
Marburg virüsü
Maymun çiçeği virüsü
Mycobacterium tuberculosis (yalnızca kültürler) a
Nipah virüsü
Omsk kanamalı ateş virüsü
Çocuk felci virüsü (yalnızca kültürler)
Kuduz virüsü (yalnızca kültürler)
Rickettsia prowazekii (yalnızca kültürler)
Rickettsia rickettsii (yalnızca kültürler)
Rift Vadisi ateşi virüsü (yalnızca kültürler)
Rusya bahar-yaz enfalitisi virüsü (yalnızca kültürler)
Sabia virüsü
Shigella dysenteriae tip 1 (yalnızca kültürler) a
Keneyle taşınan ensefalit virüsü (yalnızca kültürler)
Variola virüsü
Venezüella at ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler)
Batı Nil virüsü (yalnızca kültürler)
Sarı humma virüsü (yalnızca kültürler)
Yersinia pestis (yalnızca kültürler)
a) Ancak yine de, kültürler tanı veya klinik amaçlar içinse, Kategori B'ye ait bulaşıcı madde olarak sınıflandırılabilir.

Kaynak: ADR 2017

30 Mart 2018 Cuma

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu

03/08/2017 tarih ve 63089 sayılı Olur ile Yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’ye göre;
"Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu
MADDE 5-(1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
(2) Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar."

Linki: http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/yonergeler/20170804_161949_64574_1_64.docx

Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 Nedir?
Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler
Sınıf 6.1 Zehirli maddeler
Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler
Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler

Tehlikeli Madde Sınıfları Nelerdir?
Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler
Sınıf 2 Gazlar
Sınıf 3 Alevlenir sıvılar
Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış
katı patlayıcılar
Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler
Sınıf 5.1 Yükseltgen maddeler
Sınıf 5.2 Organik peroksitler
Sınıf 6.1 Zehirli maddeler
Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler
Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler
Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler
Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

2 Şubat 2018 Cuma

ADR 1.10.3.2.2 referansına göre Güvenlik(Emniyet) Planı

ADR 1.10.3.2.2 Emniyet planı, en azından aşağıdaki öğelere sahip olmalıdır: 
(a) Sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacak kuruma sahip yetkin ve nitelikli kişiler için emniyet ile ilgili sorumluluk dağılımı; 
(b) İlgili tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtları; 
(c) Taşıma işlemi sırasında duraklamalar; yolculuk öncesinde, esnasında veya sonrasında tehlikeli malların araçta, tankta veya konteynerde tutulması ve bazı durumlarda modlar arası taşıma veya aktarma sırasında tehlikeli malların geçici olarak depolanması dahil olmak üzere emniyet riskleri ile ilgili değerlendirmenin ve mevcut işlemlerin incelemesi; 
(d) Tarafların sorumluluk ve görevleri ile orantılı olarak emniyet risklerini azaltmak için alınan önlemlerin doğru beyanı. Bu beyan aşağıdakileri içerir: 
- Eğitim; 
- Emniyet politikaları (örn. daha ciddi tehlike durumlarına müdahale, yeni bir çalışan/istihdamın onayı, vb.); 
- İşletme uygulamaları (örn. bilinen yerlerde güzergah seçimi/kullanımı, tehlikeli malların geçici deposuna erişim ((c)'de tanımlandığı üzere), hassas altyapıya yakınlığı, vb.); 
- Emniyet risklerini azaltmak için kullanılan teçhizat ve kaynaklar; 
(e) Emniyet tehditlerinin, emniyet ihlalinin veya emniyetle ilgili olayların raporlanmasına ve ele alınmasına dair etkili ve güncel prosedürler; 
(f) Emniyet planlarının değerlendirilmesine ve test edilmesine dair prosedürler ve planların periyodik incelenmesine ve güncellenmesine dair prosedürler; 
(g) Emniyet planında yer alan taşıma bilgilerinin fiziksel açından emniyetini sağlamaya yönelik önlemler; 
(h) Emniyet planında bulunan taşıma bilgilerinin, yalnızca gerekli kişilerle paylaşılmasını sağlamaya yönelik önlemler. Bu önlemler, ADR'nin diğer bölümleri uyarınca uygulanması gereken bilgi hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 
NOT: Taşımacılar, gönderenler ve alıcılar, tedbirlerle ilgili bilgileri paylaşmak, gerekli emniyet önlemlerini uygulamak ve emniyet olaylarına müdahale etmek amacıyla kendi aralarında ve yetkili kurumlar ile işbirliği yapar.

1 Şubat 2018 Perşembe

TMGD'nın Görevleri Nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)'e göre;
Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görevleri
a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.
b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.
ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.
n) Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.

5 Temmuz 2017 Çarşamba

IMDG Kod Kapsamında Yetkilendirilmiş TMGD

3 Mart 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre;
“IMDG Kod: Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi, sınavı, yetkilendirmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri 1/1/2016 tarihinde, 8 inci maddesi 1/1/2018 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

Yönetmeliğe göre; tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren IMDG Kod kapsamında yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırmaları gerekmektedir.


24 Nisan 2017 Pazartesi

TMGDK Nedir?

19 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre;
Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade eder.
Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini, TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler.
Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde TMGD hizmeti verebilmesi için bir TMGDK bünyesinde veya işletmede istihdam edilme şartı aranır.

Yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu
EK MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelerin TMGD istihdam etme veya İdarece yetkilendirilmiş TMGDK’den hizmet almaları zorunludur.
(2) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunacak TMGDK’lerin İdareden yetki belgesi almaları zorunludur. İdareden yetki belgesi almadan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunamazlar.
(3) Tehlikeli madde faaliyetinde bulunan işletmelere hizmet verecek TMGDK’nin görev, yetki, sorumlulukları ve yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.
(4) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmeler ile TMGDK’ler, İdare tarafından belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler.
(5) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğitim faaliyetlerinde bulunan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Yetki Belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşları TMGDK olarak yetkilendirilemezler.

21 Nisan 2017 Cuma

TMGD Olabilme Şartları Değişti

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Tebliğ’e göre;
(1) TMGD olabilmek için;
a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,
c) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.”
GEÇİCİ MADDE 2
(6) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce TMGD olan kişiler ile TMGD eğitimi almış kişiler de bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar aranmaz.
Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170419-10.htm

21 Nisan 2016 Perşembe

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik 21 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin kapsamı şu şekildedir:
(1) Bu Yönetmelik, tehlikeli madde taşıyan araç ve üst yapıların;
a) Muayenelerinin yapılacağı muayene merkezlerine; işletme yetki belgesi verilmesi, bunların işletilmesi ve denetimi,
b) Muayenelerinin yapıldığı merkezlerde bulunacak; makine, araç/gereç, personel ve bunların nitelikleri,
c) Yıllık teknik muayeneleri, periyodik, ara, istisnai muayeneleri ve belgelendirilmeleri,
kapsar.

Bazı tanımlar şu şekildedir:
Muayene merkezi: Bu Yönetmelikte belirtilen test, muayene hizmetlerini sağlayabilecek ölçüde gerekli alt yapı, teçhizat ve personele sahip olan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş işletmeleri,
Onay Kuruluşu: Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve bu Yönetmelik kapsamında, teknik muayene ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere TÜRKAK tarafından ISO 17020 kapsamında A tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilen kurum/kuruluşları,

Yönetmeliğin Yetkilendirme maddesi şu şekildedir:
MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen Onay Kuruluşu, bu Yönetmelikte belirtilen araç ve üst yapı muayenelerini, kendi kuracağı muayene merkezlerinde yapabileceği gibi Ek-4’te belirtilen kriterleri karşılayan diğer muayene merkezlerinde de yapabilir. Bu durum Onay Kuruluşunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(2) Söz konusu muayene merkezlerinin işletilebilmesi için, Bakanlıktan, İşletme Yetki Belgesi alınması gerekir.
(3) Onay Kuruluşu yapacağı iş ve işlemleri yayımlanan ilgili ulusal mevzuata ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre yapmak zorundadır.
(4) Onay Kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamında teknik muayene ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere TÜRKAK tarafından ISO 17020 kapsamında A tipi muayene kuruluşu olarak akredite olmak zorundadır.
(5) Bakanlık birden fazla kurum/kuruluşa muayene merkezi kurma ve işletme yetkisi verebilir.
Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160421-4.htm

9 Şubat 2016 Salı

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

11 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre;
Dış ambalajın, iç ambalajın ve tekli ambalajın etiketlenmesine dair özel kurallar
MADDE 35 – (1) Bir ambalaj, ara ambalaj ile birlikte dış ve iç ambalajdan oluşması ve dış ambalajın tehlikeli malların taşınmasına dair kurallar uyarınca etiketleme şartlarını karşılaması durumunda, ara ve iç ambalaj bu Yönetmelik hükümleri uyarınca etiketlenir.  Dış ambalaj da ayrıca bu Yönetmelik hükümleri uyarınca etiketlenebilir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli bulunan zararlılık işaretlerinin, tehlikeli malların taşınmasına dair kurallarda yer alan aynı zararlılığa ilişkin olması halinde, söz konusu zararlılık işaretinin dış ambalaj üzerinde yer almasına gerek yoktur.
(2) Dış ambalajın tehlikeli malların taşınmasına dair kurallar uyarınca etiketleme hükümlerini karşılaması gerekmediğinde, dış ambalaj, iç ambalaj ve ara ambalaj bu Yönetmelik hükümleri uyarınca etiketlenir. Dış ambalajın, iç ya da ara ambalajların net şekilde görünmesine izin vermesi halinde, dış ambalajın etiketlenmesi gerekmez.
(3) Tehlikeli malların taşınmasına dair kurallar uyarınca etiketleme hükümlerini karşılayan tekli ambalajlar, hem bu Yönetmelik hükümleri hem de tehlikeli malların taşınmasına dair kurallar uyarınca etiketlenir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli bulunan zararlılık işaretlerinin, tehlikeli malların taşınmasına dair kurallarda yer alan aynı zararlılığa ilişkin olması halinde, söz konusu zararlılık işaretinin dış ambalaj üzerinde yer almasına gerek yoktur.

31 Aralık 2015 Perşembe

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bazı değişiklikler şu şekildedir:
“(6) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulması zorunludur.
(7) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulması zorunludur.”

“(1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan tüm taşıt sahipleri; taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara 1/7/2016 tarihine kadar başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesini almak zorundadırlar.
(2) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve bu maddenin birinci fıkrasına göre “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış taşıt sahipleri;
a) 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,
b) 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.
(3) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.”

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
31/12/2015 tarihli değişiklik linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231-2.htm

23 Ekim 2015 Cuma

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

24 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre;
Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu
MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-27/8/2014-29101) Bu Yönetmelik kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar.
(2) Kendi faaliyetleri ile ilgili olarak özmal araçlarıyla ticari olmayan taşıma yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının; tehlikeli madde taşımaları için bu Yönetmeliğe uymak kaydı ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında herhangi bir yetki belgesine sahip olmaları gerekmez.
(3) Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.
Linki: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18966&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

10 Nisan 2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam onayı ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin  Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge'ye göre;
Bu Yönerge;
(a) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerini kapsar.
(b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz.
Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu
MADDE 5-(1) Yönetmelik (Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik) kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
(2) Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Linki: http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/yonergeler/20140416_102945_64574_1_64896.doc

16 Ekim 2015 Cuma

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdamı

22 Mayıs 2014 tarihli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğe göre;
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,
a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,
b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,
c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri,
ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları,
kapsar.
(2) Bu Tebliğ,
a) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
b) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
kapsamaz.
İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.
TMGD istihdam etme muafiyeti
GEÇİCİ MADDE 2 –
(1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
(2) Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
(3)  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD istihdam etmek veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-25.htm

ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddeler:
Sınıf 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L ve UN No. 0190 
Sınıf 3: UN No. 3343
Sınıf 4.2: Paketleme grubu I'e ait maddeler
Sınıf 4.2: UN No. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 
              2968, 2988, 3129, 3130,3131, 3134, 3148, 3396, 3398 ve 3399
Sınıf 5.1: UN No. 2426
Sınıf 6.1: UN No. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ve 3294
Sınıf 6.2: UN No. 2814 ve 2900
Sınıf 7: UN No. 2912 den 2919’a, 2977, 2978 ve 3321 den 3333’e
Sınıf 8: UN No. 2215 (MALEİK ANHİDRİT, ERİMİŞ)
Sınıf 9: UN No.2315, 3151, 3152 ve 3432 ve bu tür maddeleri 
           ve karışımları içeren aparat ve bu taşıma kategorisinde 
sınıflandırılan maddeler içeren, UN No. 2908 altında sınıflandırılanlar haricinde temizlenmemiş boş ambalajlar.

6 Ekim 2015 Salı

TMGD İle İlgili Bazı Linkler

TMGD sınavının ardından; Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili bazı linkleri paylaşmak istedim.


UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu); www.unece.org/trans/danger/danger.html 
UNECE sitesinden yazılı talimat; http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/Instructions/Turkish_2015.pdf 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü http://www.tmkt.gov.tr 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18966&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

10 Ağustos 2015 Pazartesi

ADR Nedir?

Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması olan ADR Sözleşmesi (ADR: Accord Dangereux Routier (Fransızca) - The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 30 Eylül 1957’de Cenevre’de düzenlenmiş olup, karayolu ile uluslar arası taşımacılıkta güvenliğin arttırılmasını amaçlamaktadır. Başlangıçta 15 üye ülkenin imzalamasıyla düzenlenen konvansiyon 1968 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.
Ülkemiz için de büyük önem arz eden ADR Konvansiyonu’na katılım için ilk adım 30.11.2005 tarih ve 5434 sayılı Kanunla atılmıştır. Bundan sonra Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar ve düzenlemeler ile “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 31 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik 24 Ekim 2013 tarihinde “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” yeniden yayınlanmıştır. 27 Ağustos 2014 ve 2 Nisan 2015 tarihlerinde Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.