24 Nisan 2017 Pazartesi

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildiriminde Düzenleme

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi maddesi değişti.
Buna göre;
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır. (Ek cümle:RG-24/4/2017-30047) Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.
a) (Mülga:RG-24/4/2017-30047)

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
Geçici kayıt numarası
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İş ekipmanları için periyodik kontrol yapacak kişilere eğitim alma yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numarası verilir. 14 üncü madde kapsamında çıkarılacak Tebliğde yer alacak iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri için belirlenen süre içerisinde eğitim alma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ilgili iş ekipmanının periyodik kontrolünü yapamaz ve rapor düzenleyemez.
Pilot uygulama
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Geçici kayıt numarası uygulaması yalnızca Bakanlıkça pilot olarak seçilen il veya illerde başlatılır. Pilot olarak seçilen il veya iller bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.
(2) Pilot uygulama süresince pilot iller dışında bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170424-3.htm
Yönetmeliğin Tümü İçin: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18318&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder