Çalışan Temsilcisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Çalışan Temsilcisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6 Eylül 2023 Çarşamba

İSG Önemli Süreler ve Sayılar


İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma yükümlülüğü, periyodik sağlık muayenesi, İSG eğitimi ve risk değerlendirme…….vb. konularında özet tablo aşağıdadır.

 

ÖZET TABLO

AZ TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

ÇOK TEHLİKELİ

10’DAN AZ ÇALIŞAN AZ TEHLİKELİ

YILLIK

TAM GÜN 

İşyeri Hekimi (1)

2000 çalışan

1000 çalışan

750 çalışan

TAM GÜN

İş Güvenliği Uzmanı (2)

1000 çalışan

500 çalışan

250 çalışan

İşyeri Hekimi Hizmet Süresi (1)

AYLIK
5 dakika / çalışan

AYLIK
10 dakika / çalışan

AYLIK
15 dakika /      çalışan

25 dakika / çalışan

Periyodik Muayene Yenileme Süresi (1)

5 yılda*

3 yılda*

1 yılda*

 

İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Süresi (2)

AYLIK
10 dakika / çalışan

AYLIK
20 dakika / çalışan

AYLIK
40 dakika /    çalışan

60 dakika / çalışan

Eğitim Yenileme (3)

3 yılda

2 yılda

1 yılda

Eğitim Süresi (minimum) (3)

8 saat / çalışan

12 saat / çalışan

16 saat / çalışan

Risk Değerlendirme Yenileme (4)

6 yıl

4 yıl

2 yıl

Acil Durum Planı (5)

6 yıl

4 yıl

2 yıl

İlkyardımcı Sayısı (6)

20 çalışana bir

15 çalışana

bir

10 çalışana

bir

* “özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.”

Kaynaklar:

1) İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

2) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

3) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4) İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

5) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

6) İlkyardım Yönetmeliği

 


Çalışan Temsilcisi Sayısı:

http://www.guvenlikkulturu.com/2013/10/calsan-temsilcisi-nedir.html

Destek Elemanı Sayısı:

http://www.guvenlikkulturu.com/2013/11/destek-eleman-nedir.html

23 Ekim 2013 Çarşamba

Çalışan Temsilcisi Nedir?

29.12.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre;
“Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı” ifade eder.

29.08.2013 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’e göre işyerinde çalışan temsilcisi sayısı, çalışan sayısına göre tespit edilir.

İşyerinde
Çalışan Sayısı
Olması Gereken Çalışan Temsilcisi Sayısı
2-50
1
51-100
2
101-500
3
501-1000
4
1001-2000
5
2001 ve üzeri
6

İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir.

29.12.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre çalışan temsilcileri risk değerlendirme ekibinde yer alır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

22 Ekim 2013 Salı

Çalışan Temsilcisi Görev Tanımı Örneği

1. ORGANİZASYONDAKİ ÜNVANI : Çalışan Temsilcisi

2. BAĞLI BİRİMLER : Bağlantılı olarak çalışılması gereken tüm birimler.

3. NİTELİKLERİ : En  az ortaokul veya dengi okul mezunu olmak, 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

4. OLMADIĞINDA VEKALET EDECEK OLAN BİRİM/UNVAN: Vekalet listesinde açıklanmıştır.

5. SEÇİMİ:
5.1 Çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilân edilir.
5.2 Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilân edilir.
5.3 Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı gizli oylamayla yapılır.
5.4 En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir.
5.5 Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir.
5.6 Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.
5.7 Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutanağın işveren veya vekili ve seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur. Tutanaklar ile oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanır.

6. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
6.1 Çalışan temsilcisi iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir.
6.2 Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.
6.3 Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz.
6.4 Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
6.5 Risk değerlendirme ekibinde yer almak, ekibin verdiği görevleri yapmak.
6.6 Çalışmalarını Kuruluşun politikaları ve hedefleri doğrultusunda yürütmekle yükümlüdür.