Yönetim Sistemleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yönetim Sistemleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

31 Ekim 2013 Perşembe

TS 18001:2008 Tanımlar

TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri - Şartlar standardına göre bazı tanımlar:
Kabul edilebilir risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.
Sürekli iyileştirme: Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek için tekrarlanan proses.
Önleyici faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem.
Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanmaz veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi.

Risk Değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses.
Tehlike: İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.
Olay: Yaralanmaya veya (ciddiyet seviyesinden bağımsız olarak) sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan, işle ilgili olaylar.

28 Ekim 2013 Pazartesi

TS 18001 YGG Girdi ve Çıktıları

TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri - Şartlar Standardının Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) maddesine göre;

Yönetimin gözden geçirmesinin girdileri aşağıdakileri içermelidir:
a) İç tetkiklerin ve uygulanabilen yasal şartlara ve kuruluşun uymayı taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesinin sonuçları,
b) Katılım ve danışma sonuçları,
c) Kuruluş dışındaki ilgili taraflarla yapılan iletişim, şikayetler dâhil,
d) Kuruluşun İSG performansı,
e) Hedeflere ulaşılma derecesi,
f) Olay araştırmalarının, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,
g) Önceki yönetim gözden geçirmelerinin takip işlemleri,
h) İSG ile ilgili olarak değişen şartlar, İSG ile ilgili yasal ve diğer şartlar dâhil,
i) İyileştirme tavsiyeleri.

Yönetimin gözden geçirmesinin çıktıları kuruluşun sürekli iyileştirme taahhüdüne uygun olmalı ve aşağıdakilere ilişkin kararları ve işlemleri kapsamalıdır:
a) İSG performansı,
b) İSG politikası ve hedefleri,
c) Kaynaklar,
d) İSG yönetim sisteminin diğer elemanları.

Standartların güncelliklerini Türk Standartları Enstitüsünden sorgulayabilirsiniz.
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/StandardAra.aspx

TS 18001:2008 Kapsam ve Maddeler

TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri - Şartlar
Kapsam: Bu İSG standardı, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar.

TS 18001:2008 Maddeleri
0
Giriş
1
Kapsam
2
Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar
3
Terimler ve Tarifler
4
ISG Yönetim Sistemi Şartları
4.1
Genel Şartlar
4.2
ISG Politikası
4.3
Planlama
4.3.1
Tehlike tanımlanması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi
4.3.2
Yasal ve diğer şartlar
4.3.3
Hedefler ve programlar
4.4
Uygulama ve işletme
4.4.1
Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki
4.4.2
Yeterlilik, bilinç ve yeterlilik
4.4.3
İletişim, katılım ve danışma
4.4.3.1
İletişim
4.4.3.2
Katılım ve Danışma
4.4.4
Dokümantasyon
4.4.5
Doküman kontrolü
4.4.6
İşletme kontrolü
4.4.7
Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler
4.5
Kontrol
4.5.1
Performans ölçümü ve izleme
4.5.2
Uygunluğun değerlendirilmesi
4.5.3
Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler
4.5.3.1
Olayların araştırılması
4.5.3.2
Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyet
4.5.4
Kayıtların kontrolü
4.5.5
İç tetkik
4.6
Yönetimin gözden geçirmesi

TS EN ISO 9001:2008 Kapsam ve Maddeler

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar
Kapsam: Bu Standard aşağıdaki durumlarda, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşılaması gerekli şartları kapsar:
a) Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü, düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyduğunda,
b) Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluk güvencesi için gereken prosesler dahil sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında.
3) “Ürün” terimi, aynı zamanda “hizmet” anlamına da gelebilir.

TS EN ISO 9001:2008 Maddeleri
0
Giriş
0.1
Genel
0.2
Proses Yaklaşımı
0.3
ISO 9004 ile ilişki
0.4
Diğer Yönetim Sistemleriyle Uyumluluk
1
Kapsam
1.1
Genel
1.2
Uygulama
2
Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar
3
Terimler ve Tarifler
4
Kalite Yönetim Sistemi
4.1
Genel Şartlar
4.2
Dokümantasyon Şartları
4.2.1
Genel
4.2.2
Kalite El Kitabı
4.2.3
Dokümanların Kontrolü
4.2.4
Kayıtların Kontrolü
5
Yönetim Sorumluluğu
5.1
Yönetimin Taahhüdü
5.2
Müşteri Odaklılık
5.3
Kalite Politikası
5.4
Planlama
5.4.1
Kalite Hedefleri
5.4.2
Kalite Yönetim Sistemi Planlaması
5.5
Sorumluluk, Yetki Ve İletişim
5.5.1
Sorumluluk Ve Yetki
5.5.2
Yönetim Temsilcisi
5.5.3
İç İletişim
5.6
Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1
Genel
5.6.2
Gözden Geçirme Girdileri
5.6.3
Gözden Geçirme Çıktıları
6
Kaynak Yönetimi
6.1
Kaynakların Sağlanması
6.2
İnsan Kaynakları
6.2.1
Genel Şartlar
6.2.2
Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
6.3
Alt Yapı
6.4
Çalışma Ortamı
7
Ürün Gerçekleştirme
7.1
Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
7.2
Müşteri İle İlişkili Prosesler
7.2.1
Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi
7.2.2
Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi
7.2.3
Müşteri İle İletişim
7.3
Tasarım Ve Geliştirme
7.3.1
Tasarım Ve Geliştirme Planlaması
7.3.2
Tasarım Ve Geliştirme Girdileri
7.3.3
Tasarım Ve Geliştirme Çıktıları
7.3.4
Tasarım Ve Geliştirme Gözden Geçirilmesi
7.3.5
Tasarım Ve Geliştirme Doğrulanması
7.3.6
Tasarım Ve Geliştirme Geçerli Kılınması
7.3.7
Tasarım Ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü
7.4
Satın Alma
7.4.1
Satın Alma Prosesi
7.4.2
Satın Alma Bilgisi
7.4.3
Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
7.5
Üretim Ve Hizmetin Sunumu
7.5.1
Ürün Ve Hizmet Sunumunun Kontrolü
7.5.2
Ürün Ve Hizmet Sunumu İçin Proseslerin Geçerliliği
7.5.3
Tanımlama Ve İzlenebilirlik
7.5.4
Müşteri Mülkiyeti
7.5.5
Ürün Muhafazası
7.6
İzleme Ve Ölçme Donanımının Kontrolü
8
Ölçme, Analiz Ve İyileştirme
8.1
Genel
8.2
İzleme Ve Ölçme
8.2.1
Müşteri Memnuniyeti
8.2.2
İç Tetkik
8.2.3
Proseslerin İzlenmesi Ve Ölçülmesi
8.2.4
Ürünün İzlenmesi Ve Ölçülmesi
8.3
Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.4
Veri Analizi
8.5
İyileştirme
8.5.1
Sürekli İyileştirme
8.5.2
Düzeltici Faaliyet
8.5.3
Önleyici Faaliyet