CE İşareti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
CE İşareti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

30 Mayıs 2023 Salı

İlave İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Neler Olabilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları, "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"'te Ek 1'de tanımlanmıştır. 

İlave iş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları neler olabilir?

1- Çalışanın talimatlara uymaması, kişisel koruyucu donanımlarını doğru kullanmaması ve bakımını yapmaması durumunda işverence uygulanabilecek yaptırımlar,

2- EKED (Etiketle Kilitle Emniyete al Dene) / LOTO (Lock Out Tag Out) / LOTOTO (Lock Out Tag Out Try Out) bilgilendirme,

3- ATEX yönetmelikleri, exproof, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması,

4- Çalışma izin prosedürleri / iş izin sistemi,

5- Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili Uluslararası Sözleşmeler (ADR, RID, ADN, IMDG, IATA),

6- İş ekipmanlarının bakımı ve periyodik kontrolü kavramları, ilgili standart ve yönetmelikler,

7- IP (Ingress Protection Rating) koruma sınıfları,

8- Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipmanlar nasıl seçilmeli ve alınacak güvenlik tedbirleri neler olmalı,

9- Yüksek risk grubunda bulunan ekipmanlara ait yönetmelikler, CE uygunluk işareti, AT uygunluk beyanı.

10- Topraklama sistemlerine (TN, TT, IT) göre kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı), gövde koruma topraklaması seçimi,

11- AFAD ikaz ve alarm işaretleri.

Eklemek istediğiniz konuları yorumlara belirtebilirsiniz? Sizce başka neler olmalı?

19 Kasım 2013 Salı

AT Uygunluk Beyanı nedir?

Üreticinin piyasaya sürdüğü ürünün ilgili teknik düzenlemenin kurallarına uygunluğu beyan ettiği belgedir. 

23.02.2012 tarihli “CE” İşareti Yönetmeliği’ne göre AT uygunluk beyanı (EC Declaration of Conformity) içeriği;
MADDE 10 - (1) AT uygunluk beyanı ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî ilgili modülün veya modüllerin öngördüğü içerikte ve Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanır. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana Türkçe tercümesi de eklenir. Beyan, gerektiği her durumda güncellenir.
(2) Ürünün AT uygunluk beyanını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olduğu durumlarda, imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürününe uygulanabilir tüm kurallarını yerine getirdiğini tek bir AT uygunluk beyanı düzenleyerek gösterir. Beyan metni, bu teknik düzenlemelerin adını, yayım tarihini ve referans numarasını içerir.
(3) İmalatçının AT uygunluk beyanını düzenleyip imzalamasıyla birlikte ürününün ilgili teknik düzenlemenin kurallarına uygunluğu konusundaki sorumluluğu üstlendiği varsayılır.

Ek-2
AT Uygunluk Beyanı Örneği
 1. No ………….(Ürünü diğerlerinden ayırarak tanımlayan numara):
2. İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi:
3. Bu uygunluk beyanı, imalatçının (veya ürünün kurulumunu gerçekleştiren kişinin) kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir. (İmalatçının veya kurulumu yapanın adı):
4. Beyanın konusu (İzlenebilirliğe yarayacak şekilde ürünün tanımını yapınız. Uygun olan durumlarda bir fotoğraf eklenebilir.):
5. Yukarıda tarif edilen beyan konusu, aşağıda belirtilen mevzuata uygundur. (Mevzuatın adı):…………………………………………………………….
6. Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara atıflar veya uygunluğu beyan edilen teknik şartnamelere atıflar:
7. Müdahil olan ve ……………. belgesini düzenleyen onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik kayıt numarası (uygunluk değerlendirme faaliyetinin türünün tarifiyle birlikte yazılacak)
8. Ek bilgi:
 .......................................... için ya da adına imzalanmıştır.
(Yeri ve düzenleniş tarihi)
(Ad, görev/unvan) (imza)

31 Ekim 2013 Perşembe

Uygunluk Değerlendirme Modülleri

Uygunluk Değerlendirme Modülleri

Modül A
Üretimin dahili kontrolü
Internal control of production
Modül B
AT tip incelemesi
EC type-examination
Modül C
Tipe uygunluk
Conformity to type
Modül D
Üretim sürecinin kalite güvencesi
Production quality assurance
Modül E
Ürün kalite güvencesi
Product quality assurance
Modül F
Ürün doğrulaması
Product verification
Modül G
Birim doğrulaması
Unit verification
Modül H
Tam kalite güvencesi
Full quality assuranceModül A- Üretici, ürünün ilgili direktiflere (yönetmeliklere) uygunluğunu beyan eder, tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları hazırlar. Onaylanmış kuruluşa ihtiyaç yoktur. Yüksek risk grubuna giren ürünlerde uygulanmaz.

Modül B- Bu modül tek başına kullanılmaz. Onaylanmış kuruluş, ürün örneğini ilgili direktif doğrultusunda test eder. AT Tip İnceleme belgesi onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenir. Modül C, D, E veya F ile kullanılır.

Modül C- Bu modül tek başına yeterli değildir, Modül B’den sonraki bir aşamayı temsil eder. Üretici nihai ürünün Modül B ye göre düzenlenen AT Tip İnceleme belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu sağlar. Üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur. Onaylanmış kuruluş işlemi gerektirmez.

Modül D- Bu modül tek başına yeterli değildir, Modül B’den sonraki bir aşamayı temsil eder. Üretim sürecine yönelik bir kalite yönetim sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir. Eski EN ISO 9002 standardı temellidir.

Modül E- Bu modül tek başına yeterli değildir, Modül B’den sonraki bir aşamayı temsil eder. Son kontrol ve testleri içeren bir kalite yönetim sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir. Eski EN ISO 9003 standardı temellidir.

Modül F- Bu modül tek başına yeterli değildir, Modül B’den sonraki bir aşamayı temsil eder. Onaylanmış kuruluş, ürünün B Modülüne uygun AT Tip İnceleme Belgesindeki  tanımlara uygunluğunu kontrol eder. 

Modül G- Tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Her bir ürün, uygunluk belgesi düzenleyen bir onaylanmış kuruluş tarafından incelenir.

Modül H- Tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Üretici, sorumlu bir onaylanmış kuruluşun kontrolünde; tasarım, üretim, nihai ürün denetimi ve testi için kalite yönetim sistemi uygular. EN ISO 9001 standardı temellidir.

Teknik Dosya İçeriği

23.02.2012 tarihli “CE” İşareti Yönetmeliği’ne göre Teknik Dosya içeriği uygunluk değerlendirme modülleri için değişiklikler göstermektedir, ayrıca ürüne ait Yönetmelik varsa öncelikle Yönetmelik hükümleri dikkate alınmalıdır. “CE” İşareti Yönetmeliği’ne göre Modül B için teknik dosya içeriği örneği şu şekildedir:
c) Teknik dosya. Teknik dosya, ürünün ilgili kurallara uygunluğunun değerlendirilmesine imkân sağlayacak nitelikte olur ve risklerin yeterli derecede analizini ve değerlendirmesini içerir. Teknik dosya, ürüne uygulanabilir kuralları belirtir ve değerlendirmeyle bağlantılı olması kaydıyla, ürünün tasarımını, imalatını ve işleyişini kapsar. Teknik dosya, uygulanabilir her durumda, asgarî aşağıdaki hususları içerir:
1) Ürünün genel bir tarifi.
2) Konsept tasarım ve imalat çizimleri ile aksam, parça ve devrelerin ve benzerlerinin şemaları.
3) Bu çizim ve şemalar ile ürünün işleyişinin anlaşılabilmesi için gerekli tarifler ve açıklamalar.
4) Kısmen veya tamamen uygulanan uyumlaştırılmış ulusal standartların ve/veya ilgili teknik şartnamelerin referans adlarının listesi ile bu standartların uygulanmadığı durumlarda ilgili teknik düzenlemede belirtilen temel gerekleri karşılamak üzere benimsenen çözümlerin tarifleri ve uyumlaştırılmış ulusal standartların kısmen uygulanması hâlinde, bu standartların hangi kısımlarının uygulandığı.
5) Yapılan tasarım hesaplamalarının, gerçekleştirilen muayenelerin ve benzerlerinin sonuçları.
6) Test raporları.

Teknik dosyalar minimum 10 yıl saklanmalıdır.