İSG Eğitimleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Eğitimleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

3 Kasım 2023 Cuma

Toolbox Konuşmaları - Cep Telefonu Kullanımı

Merhaba arkadaşlar,

Bugün sizinle iş yerinde cep telefonu kullanımı konusunu ele alacağız. Cep telefonları, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve iş yerinde de sık sık kullanıyoruz. Ancak, bu kullanımın iş güvenliği üzerinde etkisi olduğunu unutmamalıyız.

Cep telefonu kullanımının iş güvenliğiyle ilişkisi nelerdir? İşte bazı önemli konular:

Dikkat Dağıtma: Cep telefonları, dikkatinizi işinize odaklamaktan alıkoyabilir. Özellikle tehlikeli makineler veya ekipmanlarla çalışırken, dikkatinizi dağıtmak ciddi kazalara neden olabilir. Tehlikeli alanlarda yürürken düşmenize neden olabilir. Lütfen iş yerinde telefonunuzu kullanırken dikkatli olun ve işinize odaklanın.

Araç Kullanımı: Eğer işiniz araç kullanmayı gerektiriyorsa, sürüş sırasında cep telefonu kullanmak çok tehlikeli olabilir. Bu, kazalara ve yaralanmalara yol açabilir. Cep telefonu kullanımını yalnızca araç güvenli bir şekilde durduğunda yapmalısınız.

Patlamaya Karşı Hassas Alanlar: Bazı iş yerleri patlamaya karşı hassas bölgeler içerir. Cep telefonları patlamaya neden olabilecek bir kıvılcım üretebilir. Bu nedenle bu tür bölgelerde cep telefonu kullanmaktan kaçının.

Acil Durumlar: Cep telefonları, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. İş yerindeki acil durum prosedürlerini bilin ve telefonunuzu acil durumlarda kullanmak için uygun bir şekilde kullanın.

Sosyal Medya ve Kişisel Kullanım: İş yerinde cep telefonu kullanırken, özellikle sosyal medya veya kişisel işler için kullanmaktan kaçının. Bu, verimliliğinizi düşürebilir ve iş güvenliğinizi tehlikeye atabilir.

Sonuç olarak, cep telefonlarını iş yerinde dikkatli bir şekilde kullanmalıyız. İş güvenliği her zaman öncelikli olmalıdır. Telefonunuzu işinizi tamamladıktan sonra veya molalarda kullanmaya özen gösterin. Dikkatli ve sorumlu bir şekilde cep telefonu kullanmak, hem sizin hem de iş arkadaşlarınızın güvenliğini sağlamak için önemlidir.

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen iş yeri yöneticilerinize veya güvenlik ekiplerine başvurun. İş güvenliği, hepimizin sorumluluğudur.

Teşekkür ederim.

30 Mayıs 2023 Salı

İlave İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Neler Olabilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları, "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"'te Ek 1'de tanımlanmıştır. 

İlave iş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları neler olabilir?

1- Çalışanın talimatlara uymaması, kişisel koruyucu donanımlarını doğru kullanmaması ve bakımını yapmaması durumunda işverence uygulanabilecek yaptırımlar,

2- EKED (Etiketle Kilitle Emniyete al Dene) / LOTO (Lock Out Tag Out) / LOTOTO (Lock Out Tag Out Try Out) bilgilendirme,

3- ATEX yönetmelikleri, exproof, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması,

4- Çalışma izin prosedürleri / iş izin sistemi,

5- Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili Uluslararası Sözleşmeler (ADR, RID, ADN, IMDG, IATA),

6- İş ekipmanlarının bakımı ve periyodik kontrolü kavramları, ilgili standart ve yönetmelikler,

7- IP (Ingress Protection Rating) koruma sınıfları,

8- Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipmanlar nasıl seçilmeli ve alınacak güvenlik tedbirleri neler olmalı,

9- Yüksek risk grubunda bulunan ekipmanlara ait yönetmelikler, CE uygunluk işareti, AT uygunluk beyanı.

10- Topraklama sistemlerine (TN, TT, IT) göre kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı), gövde koruma topraklaması seçimi,

11- AFAD ikaz ve alarm işaretleri.

Eklemek istediğiniz konuları yorumlara belirtebilirsiniz? Sizce başka neler olmalı?

19 Nisan 2020 Pazar

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
“MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.”
Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200416-1.htm

12 Şubat 2019 Salı

Mermer Ocakları İçin Örnek İSG Sunumu

Mermer ocağı için hazırlanmış eğitim sunumundan:

  • İş makineleri çalışır durumdayken çalışma bölgesinde sadece yetkili personel bulunmalıdır.
  • Üst basamaklardan aşağıya doğru parça düşmesini engellemek için periyodik saha kontrolleri yapılmalıdır; tehlikeli olabilecek parçalar sökülmelidir.
  • Elektrik ve elektrik kaçakları sonucu oluşabilecek iş kazalarını önlemek için elektrik taşıyan kablolar ve bağlantıları düzenli  olarak kontrol edilmelidir.


Mermer Ocağı İş Sağlığı ve Güvenliği Sunumu

11 Eylül 2018 Salı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre Sağlık Gözetimi ve Çalışanların Eğitimi


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre;
Sağlık  gözetimi
MADDE 15 -
(1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

Madde 15'e uyulmaması durumunda 2018 yılı için uygulanacak İdari Para Cezası; 1.545.-TL / uyulmayan her çalışan için

Çalışanların eğitimi
MADDE 17 -
(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Madde 17'ye uyulmaması durumunda 2018 yılı için uygulanacak İdari Para Cezası; 626.-TL / uyulmayan her çalışan için

30 Mayıs 2018 Çarşamba

Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin Eğitim Konulu Kararı

"İşçi sağlığı, iş güvenliği ve yapılmakta olan iş nedeniyle işçinin eğitimi, bir kısım mevzuat hükümlerini içerir belgelerin kendilerine verilmesini değil, eylemli olarak, bu bilgilerin aktarımı ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir. Eğitimden sonraki aşama ise, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alındığının ve uygulandığının denetlenmesidir. İşverenlerce, iş güvenliği açısından yaşamsal öneme sahip bulunan araç ve gereçlerin sigortalılar tarafından kullanılması sağlandığında, kazalanma olasılığının tamamen ortadan kaldırılabileceği de yadsınamaz bir gerçektir. "

24 Mayıs 2018 Perşembe

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bazı maddeler şu şekildedir:

Temel eğitim: Asgari Ek-1’de belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitimi ifade eder.
İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar.
Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışan, Ek-1’de yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda üçüncü fıkra hükümlerine uygun olarak eğitilir. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur. Bu çalışanların temel eğitimleri, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre dördüncü fıkrada belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir. İşveren bu çalışanları ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak ayrıca eğitir.
Ek-1 Eğitim Konuları Tablosu
  Eğitim Konuları
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,
4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)
a)…

İşe başlama eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimi ifade eder.
İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.

Yönetmeliğin değişiklikleri işlenmiş hali:
Linki: 

9 Aralık 2013 Pazartesi

Çalışan İSG Eğitim Konuları

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

22 Ekim 2013 Salı

İSG Eğitimlerinin Süresi ve Yenilenme Periyodu

Eğitim konusunun önemi nedeniyle, ilk bloğumu eğitim üzerine yazmak istedim. Kalite yönetim sistemi belgesi olan kuruluşlar, zaten her yıl bir eğitim planı hazırlayarak uyguluyorlar. Oryantasyon eğitimlerini işe girişlerde veriyorlar.

15/05/2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre dikkat edilmesi gereken konular;
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin süresi ve yenilenme periyodu;
Az Tehlikeli çalışan başına en az 8 saat ve 3 yılda bir,
Tehlikeli çalışan başına en az 12 saat ve 2 yılda bir,
Çok Tehlikeli çalışan başına en az 16 saat ve yılda bir,

İşe ilk giriş, oryantasyon İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde de işyeri yukarıda belirtilen saate uygun İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sağlamalı.

Eğitim sonunda, eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi de yapılmalıdır.

Eğitime katılım ile ilgili belgelerde personelin özlük dosyasında saklanmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,
verilebilmektedir.